Nederländerna: Minska arbetstagarnas exponering för skadligt damm i åkerbrukssektorn

Keywords:
Europeiska utmärkelsen för goda exempel på arbetsmiljöåtgärder 2018–2019
Organisation som tilldelats pris 

Arbetstagare inom jordbruket kan exponeras för skadligt kristallint kvartsdamm från jord, vilket utgör en hälsorisk.

Mansholt BV, ett mindre nederländskt jordbruksföretag, har i samarbete med branschens arbetsmiljöorgan Stigas tagit itu med dammexponering i samband med potatissortering genom att införa en rad samlade tekniska och organisatoriska åtgärder som syftar till att minimera dammet. Utrustning och processer byttes successivt ut för att sprida kostnaderna över tid, en dammsugare och en elektrisk gaffeltruck köptes in för att helt undanröja exponeringen för dieselavgaser på anläggningen och arbetstagarna deltog aktivt i arbetet med att komma fram till och genomföra lösningar.

Mansholt BV:s tillvägagångssätt är ett bra exempel på hur ett småföretag med begränsade resurser kan åstadkomma konkreta arbetsmiljöförbättringar.

Ladda ner in: en | is | nl |