You are here

Styrelsen och presidiet

Styrelsen

Styrelsen fastställer byråns strategi och mål och direktören är ansvarig inför styrelsen. Styrelsens verksamhet regleras genom inrättandeförordningen och arbetsordningen. Styrelsen utser direktören och antar följande viktiga dokument:

Styrelseledamöterna utses i enlighet med EU-Oshas inrättandeförordning. Rådet utser företrädare för de tre största intressegrupperna – regeringar, arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer – för varje medlemsstat. Kommissionen utser sina egna ledamöter.

Ordförandeskapet i styrelsen roterar mellan företrädare för de tre största intressegrupperna. Styrelsen sammanträder två gånger om året och mötesprotokollen är offentliga. Se förteckningen över styrelseledamöter och suppleanter, med tillhörande intresseförklaringar och CV-sammanfattningar.

Styrelsens presidium

Detta är en mindre styrgrupp som består av elva styrelseledamöter. Den sammanträder tre gånger om året för att övervaka förberedelserna och genomförandet av styrelsens beslut. Även presidiets protokoll är offentliga (se nedan).

Se presidieledamöter och suppleanter.