Styrelsen och direktionen

Vilka är EU-Oshas huvudsakliga beslutsfattare?

Styrelsen

Styrelsen fastställer byråns strategier och mål och utkräver ansvar av verkställande direktören. Den styrs av inrättandeförordningen och arbetsordningen. Styrelsen utser verkställande direktören och antar dessa nyckeldokument:

Styrelseledamöterna utnämns i enlighet med EU-Oshas inrättandeförordning. Rådet utser företrädare för de tre huvudintressegrupperna – statsförvaltningar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer – för varje medlemsstat. Europeiska kommissionen utser sina egna ledamöter och Europaparlamentet utser en oberoende expert.

Styrelseordförandens roll roterar mellan företrädarna för de tre huvudintressegrupperna varje år. Styrelsen sammanträder två gånger om året och protokollen från sammanträdena är offentliga, se ledamöter i styrelsen, inklusive intresseförklaringar och sammanfattning av cv:n.

Styrelsens direktion

Detta är en mindre styrgrupp som består av åtta styrelseledamöter. Den sammanträder tre gånger om året för att övervaka förberedelserna och genomförandet av styrelsens beslut. Även direktionens protokoll är offentliga (se nedan).

Se direktionsledamöter och suppleanter.

Share this on: