Supply chains' role in promoting safety and health in construction and agriculture: the LIFT-OSH Project_summary

Povzetek - Vloga dobavnih verig pri spodbujanju varnosti in zdravja v gradbeništvu in kmetijstvu: projekt LIFT-OSH

Keywords:

V tem poročilu so povzete ugotovitve iz raziskave študije primera o praksah tržnega vzvoda, ki temeljijo na dobavni verigi in vplivajo na varnost in zdravje pri delu v evropskem gradbeništvu in živilskopredelovalni industriji. Z upoštevanjem upravljanja tako na podlagi pogodb kot na podlagi odnosov oblikovalci politik in strokovnjaki pridobijo usmeritve za politike, ki so pomembne za posamezni sektor.

Priporočila zajemajo prilagojeno, močnejšo pravno ureditev ter določitev jasnih in preglednih meril za vključevanje varnosti in zdravja pri delu. Oblikovalci politik morajo upoštevati tudi izzive za mala in srednja podjetja ter pri razpisih in javnih naročilih zagotoviti upoštevanje vidikov varnosti in zdravja pri delu.

Prenesi in: en