Wspieranie aktywnego starzenia się w miejscu pracy

Europejski Rok Aktywności Osób Starszych (2012 r.) ma na celu poprawę jakości Ŝycia i dobrostanu ludności europejskiej, zwłaszcza osób starszych wiekiem, oraz propagowanie solidarności międzypokoleniowej. Satysfakcjonujące Ŝycie zawodowe jest waŜną platformą wspierania procesu aktywnego starzenia się. Bezpieczeństwo i higiena pracy odgrywają zatem kluczową rolę w zapewnieniu aktywności osób starszych dzięki dłuŜszemu i lepszemu Ŝyciu zawodowemu. Satysfakcjonująca praca przyczynia się równieŜ do współpracy pomiędzy młodymi, średnimi i starszymi pokoleniami.

Pobierz in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |