Prezentacja – wartość bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koszty społeczne urazów i chorób związanych z pracą

Keywords:

Niniejsza prezentacja zawiera podsumowanie wyników drugiego etapu projektu EU-OSHA mającego na celu ocenę kosztów ponoszonych na szczeblu europejskim, dotyczących urazów, chorób i zgonów związanych z pracą. W celu oceny kosztów opracowywane są dwa podejścia:

  • podejście oddolne oparte na indywidualnych składnikach kosztów – koszty bezpośrednie, pośrednie i niewymierne
  • podejście odgórne oparte na danych międzynarodowych dotyczących obciążenia ekonomicznego z powodu urazów i chorób.

Oszacowanie kosztów oparto na danych z pięciu krajów: Finlandii, Niemiec, Holandii, Włoch i Polski – udostępniły one ich wystarczająco dużo i reprezentują one zróżnicowane położenie geograficzne, branże przemysłowe i systemy społeczne. Porównano wyniki każdego modelu przy uwzględnieniu jego mocnych i słabych stron; badane są również skutki dla decydentów.

Pobierz in: da | de | el | en | fi | fr | lt | mt | pl | ro | sv |