Rozwiązania oparte na systemach ostrzegania i nadzoru wybiórczego na potrzeby identyfikacji chorób związanych z wykonywaną pracą w UE: prezentacja dla odbiorców niebędących ekspertami

Keywords:

W niniejszej prezentacji dla odbiorców niebędących ekspertami przedstawiono wyniki dużego projektu dotyczącego rozwiązań w zakresie ostrzegania i nadzoru wybiórczego służących rozpoznawaniu pojawiających się zagrożeń dla zdrowia w pracy oraz nowych chorób związanych z pracą.

Badanie to umożliwi lepsze zrozumienie skutecznych rozwiązań w zakresie ostrzegania i nadzoru wybiórczego oraz sposobów, w jaki mogą one wspierać kształtowanie polityki oraz oparte na dowodach zapobieganie nowym chorobom związanym z pracą.

Prezentację w języku angielskim można pobrać ze Slideshare

Pobierz in: bg | de | en | nl | no | sk |