You are here

Informacje

09/10/2017

W dniach 21-22 listopada w Bilbao (Hiszpania) odbył się szczyt kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” zwieńczający kampanię „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” prowadzonej w latach 2016-2017. Wiodący eksperci i decydenci europejscy omówili wyniki dwuletniej kampanii i wymienili się dobrymi praktykami w zakresie promowania zdrowego starzenia się w pracy.

Jednocześnie EU-OSHA wraz z partnerami uczcili dwa ważne wydarzenia: 20 lat Napo, naszego rysunkowego partnera w promowaniu BHP, i 10 lat programu partnerstwa w zakresie kampanii EU-OSHA.

04/10/2017

Nowa infografika opracowana w ramach projektu internetowego narzędzia oceny ryzyka (OiRA) jest obecnie dostępna w języku angielskim. W prezentacji „Ocena ryzyka z OiRA w 4 krokach” w efektowny sposób przedstawiono opis 4 etapów procesu oceny ryzyka, od przygotowania poprzez określenie rodzajów ryzyka i ich ocenę, aż po sporządzanie planu działania i raportów. Pod koniec roku pojawi się również film na podstawie tej prezentacji.

20/09/2017

Komitet Starszych Inspektorów Pracy (SLIC) rozpoczął kampanię informacyjno-wdrożeniową służącą promocji bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) pracowników tymczasowych i pracowników przygranicznych. Kampania zatytułowana „Bezpieczna i zdrowa praca pracowników tymczasowych” jest prowadzona od października 2017 r. do maja 2019 r.

12/09/2017

Krótkie streszczenia głównych ustaleń 3-letniego projektu „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku – bezpieczeństwo i higiena pracy w kontekście starzejącej się siły roboczej” są teraz dostępne w 19 językach.

Arkusze informacyjne opisują korzyści związane ze starszymi pracownikami dla organizacji, dodatkowe zagrożenia, które kobiety napotykają w pracy, systemy rehabilitacji i powrotu do pracy wprowadzone w całej Europie.

07/09/2017

EU-OSHA jest teraz oficjalnym partnerem globalnej kampanii Wizja Zero oraz pomaga w rozpowszechnianiu przekazu, że każdemu wypadkowi, chorobie lub uszkodzeniu ciała w miejscu pracy można byłoby zapobiec, jeśli zastosowano by odpowiednie środki w odpowiednim czasie. Podejście Wizji Zero do prewencji obejmuje trzy wymiary bezpieczeństwa, zdrowia i samopoczucia na wszystkich szczeblach zatrudnienia. Dzięki swej elastyczności z Wizją Zero skorzysta każde miejsce pracy, przedsiębiorstwo lub sektor przemysłu z każdego regionu świata.

23/08/2017

Od ustanowienia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) w 1994 r. jej misją jest uczynienie miejsc pracy bezpieczniejszymi i zdrowszymi — i w związku z tym bardziej wydajnymi. EU-OSHA zwiększa świadomość w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także jej znaczenie dla pracodawców, pracowników i społeczeństwa odpowiedniego zarządzania zagrożeniami w miejscu pracy. Z partnerami z całej Europy pracujemy nad rozpowszechnianiem aktualnych informacji, dobrych praktyk i praktycznych narzędzi.

22/08/2017

Systemy nadzoru wybiórczego i ostrzegania umożliwiają wykrywanie nowych lub pojawiających się chorób związanych z pracą, stanowiąc przydatne uzupełnienie oficjalnych danych na temat chorób zawodowych. EU-OSHA dokonała przeglądu literatury na temat ograniczonej liczby istniejących podejść opartych na nadzorze wybiórczym i ostrzeganiu, aby ocenić płynące z nich korzyści.

Mogą one pomóc w planowaniu interwencji w miejscach pracy oraz działań profilaktycznych.

17/08/2017

Dwa wyczerpujące poradniki sektorowe dotyczące dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są teraz dostępne do pobrania w ponad 20 językach. Zostały one opublikowane przez Komisję Europejską i dotyczą rolnictwa, hodowli zwierząt gospodarskich, ogrodnictwa i leśnictwa, a także małych statków rybackich (stanowiących 80% floty rybackiej w UE). Zawierają mnóstwo przykładów dobrych praktyk w zakresie zapobiegania zagrożeniom, studia przypadków oparte na rzeczywistych zdarzeniach oraz praktyczne materiały.

Pages