Safety and health in agri-food sector supply chains: the power of combining contractual and relational governance

Sigurnost i zdravlje u lancima opskrbe u poljoprivredno-prehrambenom sektoru: prednost kombiniranja ugovornog i relacijskog upravljanja

Keywords:

Ovaj se sažetak politike temelji na rezultatima projekta EU-OSHA-e pod nazivom „Instrumenti koji se koriste kao poluga za sigurnost i zdravlje na radu – Lift-OSH”. Pruža se detaljan pregled načina na koji hibridni oblici ugovornog i relacijskog upravljanja u lancu opskrbe u poljoprivredno-prehrambenom sektoru mogu poboljšati sigurnost i zdravlje na radu kao i radne uvjete.

Rezultati projekta pokazuju da se kombiniranjem obaju oblika upravljanja može potaknuti povjerenje, zajednička odgovornost i trajno poboljšanje kod svih partnera u lancu opskrbe. To u konačnici dovodi do sigurnijeg i ugodnijeg radnog okruženja za radnike.

Preuzimanje in: en