Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu arvamusküsitlused

European opinion polls on safety and health at work

Image by tookapic from Pixabay

Küsitlustes keskendume peamiselt töötajate arvamustele. Suudame koguda usaldusväärseid üleeuroopalisi andmeid selle kohta, milline on avalik arvamus tööohutuse ja töötervishoiu kohta.

Sellistes küsitlustes osalemine paneb inimesed järele mõtlema, aidates teadvustada tööohutust ja töötervishoidu. Tulemused rõhutavad hea tööohutuse ja töötervishoiu tähtsust ning selle rolli rahvatervise ja ettevõtte edu tagamisel. Üleeuroopaliste küsitluste abil saab teada, mida arvavad tööohutusest ja töötervishoiust väga mitmesugused inimesed. Tulemused aitavad meil mõista erinevusi inimeste arvamustes sõltuvalt vanusest, soost, haridustasemest, valdkonnast, ettevõtte suurusest jne.

Samuti võivad küsitlused aidata märgata uusi tekkivaid riske, mida täpsemalt uurida edaspidi. Ideaaljuhul aitavad tulevased küsitlused uurida olulisi teemasid ja toetavad edasisi tervislike töökohtade kampaaniaid.

Eesmärgid

Küsitluste eesmärgid on järgmised:

  • Toetada EU-OSHA aasta tegevuskavasid
  • Saada kasulik ülevaade töötajate seisukohtadest
  • Aidata kogu Euroopas teadvustada tööohutust ja töötervishoidu ning tööohutuse, töötervishoiu ja tervise seoseid
  • Ergutada tööohutuse ja töötervishoiu teemalist arutelu
  • Anda teabekeskustele kasulikke riigi tasandi andmeid ja tugevdada koostööd
  • Tagada tööohutuse ja töötervishoiu ulatuslikum kajastamine meedias.

Meie arvamusküsitluste tulemused võivad ergutada mõttevahetust ja arutelusid töökohal, samuti anda teavet riikide ja Euroopa Liidu tasandi poliitikakujundajatele.

Varasemad arvamusküsitlused

Korraldatud on mitu arvamusküsitlust, et toetada Euroopa Liidu tööohutuse ja töötervishoiu eesmärke, näiteks järgmisi:

  • Aidata töötajatel teadvustada tööohutust ja töötervishoidu ning anda neile selle teavet
  • Anda teavet, kuidas kohaneda vananeva töötajaskonnaga
  • Edendada riskiennetust nii töökohal kui ka mujal
  • Saavutada tööstressi ulatuslikum tunnistamine organisatsiooniküsimuseks.

Varasemate arvamusküsitluste tulemused:

Muud asjakohased Euroopa teabeallikad

Veel parema ülevaate avalikust arvamusest tööohutuse ja töötervishoiu kohta saab järgmistest täiendavatest teabeallikatest: