Karjäär

EU-OSHA personali töökeskkond on tiivustav ja rahvusvaheline. Meie kontorid asuvad elava kultuurieluga Bilbao linnas.

EU-OSHA personal on mitmekesine, kuid kõigil meie töötajatel – alates projektijuhtidest kuni teabevahetusega tegelevate ametnike ja administraatoriteni – on oskused, kirg ja ind, mida me vajame, et muuta Euroopa ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks töötamise kohaks.

Lähemat teavet karjäärivõimaluste kohta leiate Euroopa Liidu Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) veebisaidilt.

 

Who we employ

EU-OSHA pakub karjäärivõimalusi 27 Euroopa Liidu liikmesriigi ning EMP lepingu osalisriikide Islandi, Liechtensteini ja Norra kodanikele.

EU-OSHA on võrdseid võimalusi pakkuv tööandja. Võtame vastu avaldusi kandidaatidelt olenemata nende soost, nahavärvist, rassist, etnilisest või sotsiaalsest päritolust, geneetilistest omadustest, keelest, usutunnistusest või veendumustest, poliitilistest või muudest vaadetest, rahvusvähemusse kuulumisest, varalisest seisundist, sünnipärast, puudest, rahvusest, vanusest, seksuaalsest sättumusest ja sooidentiteedist.

Reserve lists

Reservnimekirjadesse kantakse kandidaadid, kes läbisid teatud ametikoha valikumenetluse edukalt (vt „Vabad töökohad – Konkurss lõppenud“).

Reservnimekirjad kehtivad teatud ajavahemiku ja nende kehtivust võidakse pikendada. Kehtiva(te)s reservnimekirja(de)s olevatele kandidaatidele võidakse pakkuda tööd vastavalt ameti vajadustele.

Teatud ametikohtade korral võib EU-OSHA kasutada EPSO andmebaasi.

Vacancies - Open

Vacancies - Evaluation underway

Vacancies - Completed

Spontaneous applications

Võtame vastu avaldusi, mis saadetakse konkreetsete töö- või praktikakuulutuste vastusena, kuid ei võta vastu spontaanseid avaldusi.

Palun arvestage, et me ei saada kinnitusi ega vastuseid spontaansete kandideerimis- või praktikaavalduste kättesaamise kohta.

Data Protection and Legal Remedies

1. ANDMEKAITSE

EU-OSHA austab oma kandidaatide privaatsust ja töötleb nende isikuandmeid vastavalt määruse (EL) 2018/1725 nõuetele. See kehtib eelkõige isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse kohta. Isikuandmeid, mida EU-OSHA nõuab kandidaatidelt valikumenetluse raames, töödeldakse kooskõlas valiku- ja värbamismenetluste andmekaitseavaldusega.

Kandidaatidel võimaldatakse tutvuda kõigi oma isikuandmetega, mida töödeldakse valikumenetluse raames. Eelkõige tuleb andmesubjektidel võimaldada tutvuda oma hindamistulemustega valikumenetluse kõigis etappides (eelvalik, vestlused ja kirjalikud testid), v.a kui saab kohaldada personalieeskirjade III lisa artiklis 6 täpsustatud erandit.

See erand võib tähendada, et ei võimaldata tutvuda teiste kandidaatide võrreldavate andmetega (võrreldavate tulemustega) ega valikukomisjoni liikmete individuaalsetele arvamustega.

2. ÕIGUSKAITSEVAHENDID

Kandidaadid, keda ei võeta valikumenetlusse

Läbivaatamistaotlus

Kandidaat, kes leiab, et tema konkreetsesse valikumenetlusse võtmata jätmisega on tehtud viga (st kandidaat ei vasta vaba ametikoha teates märgitud sobivuskriteeriumidele), võib paluda oma avalduse uut läbivaatamist. Selleks tuleb saata 5 kalendripäeva jooksul (alates avalduse esitamise tähtpäevast ühe kuu möödumisest) läbivaatamistaotlus, millel on valikumenetluse number ja mis on adresseeritud valikukomisjoni juhatajale, eelistatavalt e-postiga aadressil recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu.

Valikukomisjon vaatab avalduse uuesti läbi ja teatab kandidaale oma otsuse 10 tööpäeva jooksul kirja kättesaamisest.

Kaebused

Kui valikukomisjon kinnitab algset otsust kandidaati valikumenetlusse mitte võtta, võib kandidaat esitada personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel kaebuse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti tegevdirektorile, eelistatavalt e-postiga aadressil recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu.

Kaebus tuleb esitada kolme kuu jooksul alates otsuse kandidaadile teatavaks tegemisest. Tegevdirektor edastab kandidaadile oma põhjendatud otsuse nelja kuu jooksul alates kaebuse esitamise kuupäevast. Kui selle tähtaja lõpuks ei ole kaebusele vastust saadud, käsitatakse seda kaebuse kaudse tagasilükkamise otsusena, mille peale võib personalieeskirjade artikli 91 alusel esitada kaebuse.

Kaebuse tagasilükkamise korral võib kandidaat Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 270 ja Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade ning muude teenistujate teenistustingimuste artikli 91 kohaselt pöörduda kohtusse:

The General Court of the European Union   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 Luxembourg

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 228 ja Euroopa Parlamendi 9. märtsi 1994. aasta otsuses ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriva korra ja üldtingimuste kohta (EÜT L 113, 4.5.1994) sätestatud tingimustele saab kaebuse esitada ka Euroopa Ombudsmanile.

Selline kaebus tuleb saata aadressil

European Ombudsman   
1 Avenue du Président Robert Schuman   
CS 30403   
F- 67001 Strasbourg Cedex

NB! Euroopa Ombudsmanile esitatud kaebusel ei ole personalieeskirjade artikli 90 lõikes 2 ja artiklis 91 sätestatud tähtaegadele peatavat mõju. Juhime tähelepanu ka sellele, et enne ombudsmanile kaebuse esitamist peavad kandidaadid olema esitanud kaebuse vastavalt artikli 90 lõikele 2 EU-OSHA-le ja saanud eitava vastuse.

Kandidaadid, kes võeti valikumenetlusse, kuid jäeti välja hilisemas etapis

Kandidaadid, kes võeti valikumenetlusele, kuid jäeti välja hilisemas etapis, nt kandidaadid, keda ei kutsutud vestlustele/testidele, kandidaadid, kes ei läbinud edukalt katse-/vestluse etappi, ning kandidaadid, keda ei kantud reservnimekirja, ei saa taotleda valikukomisjoni otsuse läbivaatamist, millega nad valikumenetlusest välja jäeti, kuid võivad kasutada personalieeskirjade artikli 90 lõikes 2 ja artiklis 91 ette nähtud menetlusi. Samuti võivad kandidaadid esitada kaebuse Euroopa Ombudsmanile, nagu on selgitatud eespool.

Kaebuse tagasilükkamise korral võib kandidaat Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 270 ja Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade ning muude teenistujate teenistustingimuste artikli 91 kohaselt pöörduda kohtusse:

The General Court of the European Union   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 Luxembourg

Enquiries

Päringud palume saata personaliosakonna värbamisteenistusele aadressil recruitment at osha.europa.eu.