Για μια φιλική προς τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας εργασία στην Ευρώπη: υιοθέτηση μιας δια βίου προοπτικής σε σχέση με την απασχόληση και τη γήρανση από τους οργανισμούς της ΕΕ

Keywords:

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τις διάφορες προκλήσεις σε σχέση με τη γήρανση του πληθυσμού και εξετάζει καινοτόμες λύσεις. Τον συντονισμό έχει αναλάβει ο EU-OSHA σε συνεργασία με το Cedefop, το EIGE και το Eurofound. Καθένας από τους εν λόγω οργανισμούς της ΕΕ επικεντρώνεται σε μια διαφορετική πτυχή της δημογραφικής αλλαγής και του αντίκτυπού της στην απασχόληση, τις συνθήκες εργασίας, καθώς και στην υγεία και την εκπαίδευση των εργαζομένων.

Η έκθεση εξετάζει τις συνθήκες εργασίας, παρουσιάζει παραδείγματα πολιτικών για την ασφάλεια και την υγεία του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού, λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου και μελετά τρόπους με τους οποίους η επαγγελματική κατάρτιση και η δια βίου εκπαίδευση μπορούν να συμβάλλουν στην ενεργό γήρανση στον χώρο εργασίας.

 

Μεταφόρτωση in: en