Περίληψη Προηγμένη ρομποτική αυτοματοποίηση: συγκριτική έκθεση περιπτωσιολογικής μελέτης

Keywords:

Τα συστήματα που βασίζονται στην προηγμένη ρομποτική και την ΤΝ για την αυτοματοποίηση γνωστικών και σωματικών εργασιών θεωρούνται ελπιδοφόρα για πολλούς τομείς. Η παρούσα έκθεση συμβάλλει στην έρευνα σχετικά με την εφαρμογή και τη διαχείρισή τους στους ευρωπαϊκούς χώρους εργασίας, ιδίως όσον αφορά την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία.

Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 11 περιπτωσιολογικών μελετών που εκπονήθηκαν από τον EU-OSHA, αναδεικνύοντας ευκαιρίες, προκλήσεις, ευνοϊκούς και ανασταλτικούς παράγοντες για την ασφαλή εφαρμογή τέτοιων συστημάτων. Οι συστάσεις επικεντρώνονται στις υφιστάμενες και μελλοντικές χρήσεις, ιδίως όσον αφορά τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό και τα μέτρα που διευκολύνουν την αποδοχή από τους εργαζομένους.

Μεταφόρτωση in: el | en | et | hu | sl |