Μέθοδοι για τον εντοπισμό ασθενειών που συνδέονται με την εργασία: Επισκόπηση προσεγγίσεων περιφρούρησης και επαγρύπνησης

Keywords:

Τα συστήματα επαγρύπνησης και περιφρούρησης επιτρέπουν τον έγκαιρο εντοπισμό ασθενειών που συνδέονται με την εργασία και αποτελούν χρήσιμα συμπληρώματα των επίσημων στοιχείων για τις επαγγελματικές ασθένειες, καθώς και για την οργάνωση μέτρων πρόληψης με βάση συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία. Ωστόσο, ο αριθμός των συναφών συστημάτων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή είναι περιορισμένος.

Στην παρούσα έκθεση εξετάζονται τα υφιστάμενα συστήματα επαγρύπνησης και περιφρούρησης, καθώς και άλλα συστήματα παρακολούθησης που περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά τα οποία είναι κατάλληλα και για τον εντοπισμό αναδυόμενων ασθενειών που συνδέονται με την εργασία.

Η επισκόπηση των συστημάτων επιτρέπει τον εντοπισμό αδυναμιών, όπως π.χ. η συχνή παράλειψη της συλλογής δεδομένων αξιολόγησης της έκθεσης στον χώρο εργασίας, η ανεπαρκής κάλυψη ορισμένων ομάδων εργαζομένων και ασθενειών όπως των ψυχικών ασθενειών, καθώς και η ανεπαρκής συσχέτιση των στοιχείων με την πρόληψη στον χώρο εργασίας. Παρέχει επίσης παραδείγματα ορθών πρακτικών και υπογραμμίζει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και της διάδοσης των στοιχείων για τη μέγιστη αξιοποίηση των ωφελειών που προσφέρουν οι προσεγγίσεις επαγρύπνησης και περιφρούρησης.

Μεταφόρτωση in: en