Εκ των υστέρων αξιολόγηση της δεύτερης ευρωπαϊκής έρευνας για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους
01/03/2018 Κατηγορία: Εκθέσεις 136 σελίδες

Εκ των υστέρων αξιολόγηση της δεύτερης ευρωπαϊκής έρευνας για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους

Keywords:ESENER

Στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται τα πορίσματα της εκ των υστέρων αξιολόγησης της δεύτερης ευρωπαϊκής έρευνας για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER-2). Η έκθεση εκπληρώνει την υποχρέωση αξιολόγησης των σημαντικότερων έργων του EU-OSHA για την κατάδειξη της κατάλληλης χρήσης των πόρων.

Η αξιολόγηση εξετάζει, μεταξύ άλλων, τον σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και τη διαφάνεια της έρευνας υπό το πρίσμα εννέα κριτηρίων αξιολόγησης.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται συνδυάζουν βιβλιογραφική έρευνα και συνεντεύξεις/ομάδες εστίασης με τους ενδιαφερόμενους, το προσωπικό του EU-OSHA και τους ερευνητές. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει συστάσεις για το ερευνητικό σχέδιο, τη διεξαγωγή και τη στρατηγική επικοινωνίας της ESENER-3.

Μεταφόρτωση in:EN

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα