Τεχνητή νοημοσύνη για τη διαχείριση εργαζομένων: χαρτογράφηση των ορισμών, των χρήσεων και των συνεπειών της

Keywords:

Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης προκαλούν αναταραχή στον χώρο εργασίας. Η παρούσα σύνοψη πολιτικής διερευνά την εν λόγω αναταραχή και τις δυνητικές συνέπειές της στους εργαζόμενους.

Ορίζει την έννοια της διαχείρισης εργαζομένων που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, παρουσιάζει μια επισκόπηση του τρόπου και των υπεύθυνων εφαρμογής της και αναλύει τους κινδύνους και τις ευκαιρίες για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων που συνεπάγεται η χρήση αυτών των συστημάτων.

Η παρούσα σύνοψη παρουσιάζει τα πορίσματα της έρευνας του EU-OSHA σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης εργαζομένων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και τις συνέπειές τους στην ΕΑΥ. Η εν λόγω έρευνα βασίζεται σε βιβλιογραφική ανασκόπηση, διεξοδικές συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες, διαβουλεύσεις με εθνικούς εστιακούς πόλους και ανάλυση των στοιχείων της ευρωπαϊκής έρευνας για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER-3).

Μεταφόρτωση in: en | lt |