Τεχνητή νοημοσύνη για τη διαχείριση εργαζομένων: ισχύοντες και μελλοντικοί κανονισμοί

Keywords:

Τα συστήματα διαχείρισης εργαζομένων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων.

Η παρούσα σύνοψη πολιτικής εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους οι προταθέντες νέοι κανονισμοί σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, τη διακυβέρνηση των δεδομένων και την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο μπορούν να μετριάσουν τις πιθανές αρνητικές συνέπειες των συστημάτων διαχείρισης εργαζομένων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη στην ΕΑΥ.

Διατυπώνει επίσης συστάσεις για τη μείωση των κινδύνων που συνδέονται με τον σχεδιασμό και τη χρήση συστημάτων διαχείρισης εργαζομένων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. 

Μεταφόρτωση in: en