Εκστρατεία για την περίοδο 2014–2015: Διαχείριση του Άγχους σε Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας

Η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι εργασίας» για την περίοδο 2014–2015 επιδιώκει τρεις κύριους στόχους: 1) την ευαισθητοποίηση και τη βελτίωση της κατανόησης του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στον χώρο εργασίας, 2) την παροχή καθοδήγησης, υποστήριξης και πρακτικών εργαλείων για τη διαχείριση των κινδύνων, και 3) την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που συνεπάγεται η διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων για τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις.

Η εκτίμηση και η διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων μπορούν να αντιμετωπισθούν με τον ίδιο συστηματικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι «παραδοσιακοί» κίνδυνοι που απειλούν τους χώρους εργασίας. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι εργασίας» για την περίοδο 2014-2015.

Σκεπτικό

Για ποιον λόγο η εκστρατεία αυτή είναι τόσο σημαντική;

Υπάρχουν πολλές παρανοήσεις σχετικά με τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στους χώρους εργασίας, ο δε στιγματισμός των προβλημάτων ψυχικής υγείας εξακολουθεί να υφίσταται. Έρευνες δείχνουν ότι πολλοί εργοδότες θεωρούν ότι η διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων παρουσιάζει μεγαλύτερες δυσκολίες σε σχέση με τη διαχείριση των «παραδοσιακών» κινδύνων που απειλούν τους χώρους εργασίας. Ενδεχομένως θεωρούν ότι το πρόβλημα ψυχικής υγείας κάποιου υπαλλήλου αποτελεί ευαίσθητο θέμα ή ότι δεν διαθέτουν συναφώς την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη.

Η παρούσα εκστρατεία επιχειρεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της παρανόησης και της πραγματικότητας παρέχοντας ενημέρωση και πρακτική υποστήριξη.

Εκδηλώσεις στο πλαίσιο της εκστρατείας

  • Έναρξη της εκστρατείας, 7 Απριλίου 2014
  • Ευρωπαϊκές Εβδομάδες για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Οκτώβριος 2014 και 2015.
  • Τελετή απονομής των βραβείων καλής πρακτικής, 27 Απριλίου 2015
  • Διάσκεψη για τους Υγιείς Χώρους Εργασίας, 3 και 4 Νοεμβρίου 2015

Τις ανωτέρω εκδηλώσεις συμπληρώνουν πολλά μικρότερης κλίμακας εργαστήρια, σεμινάρια και πρωτοβουλίες δικτύωσης, τα οποία υλοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της εκστρατείας.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν; Πώς μπορεί κανείς να συμμετάσχει;

Οι εκστρατείες «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι εργασίας» είναι ανοιχτές σε όλα τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις, ο δε EU-OSHA ενθαρρύνει την καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή κάθε ενδιαφερομένου.

Για παράδειγμα, μπορείτε να συμμετάσχετε με τους ακόλουθους τρόπους:

Πρακτική βοήθεια

Ο EU-OSHA κατάρτισε πλούσιο υλικό για την υποστήριξη της εκστρατείας. Το εν λόγω υλικό διατίθεται στον ειδικό διαδικτυακό τόπο της εκστρατείας:

Share this on: