Σφυγμομέτρηση ΕΑΥ - Η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας μετά την πανδημία

Η έρευνα «Flash Eurobarometer – OSH Pulse» που διενεργήθηκε για λογαριασμό του EU-OSHA παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο που είχε η πανδημία COVID-19 στην υγεία και την ευεξία των εργαζομένων. Εξετάζει επίσης τα σχετικά μέτρα που ελήφθησαν στους χώρους εργασίας, μεταξύ άλλων σε συνδυασμό με την αυξανόμενη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στον χώρο εργασίας.

Την άνοιξη του 2022, πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική συνέντευξη σε αντιπροσωπευτικό δείγμα άνω των 27.000 εργαζομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και στην Ισλανδία και τη Νορβηγία.

Η έρευνα εστιάζει στους παράγοντες καταπόνησης για την ψυχική και σωματική υγεία των εργαζομένων, καθώς και στα μέτρα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) που εφαρμόζονται στον χώρο εργασίας. Ειδικότερα, η έρευνα καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:

  • Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου, άγχος και ψυχική υγεία
  • Αποτελέσματα για την υγεία
  • Προληπτικά μέτρα για την ΕΑΥ με έμφαση στην ψυχική υγεία
  • Απόψεις και εμπειρίες σχετικά με την ΕΑΥ στον χώρο εργασίας
  • Ψηφιοποίηση και χρήση ψηφιακών τεχνολογιών

Τα πορίσματα παρουσιάζονται σε έκθεση επισκόπησης και σύνοψη, ενώ 29 ενημερωτικά δελτία χώρας παρέχουν τα εθνικά αποτελέσματα. Ένα ενημερωτικό γράφημα παρουσιάζει μια σύντομη επισκόπηση των κύριων πορισμάτων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας στηρίζουν τις δραστηριότητες του EU-OSHA σχετικά με την ψηφιοποίηση της εργασίαςτους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και το άγχος στην εργασία, καθώς και τη βελτίωση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς για την ΕΑΥ. Η εις βάθος ανάλυση συγκεκριμένων θεμάτων θα επιτρέψει να συναχθούν περαιτέρω ενδιαφέροντα πορίσματα.