Προστασία δεδομένων και μέσα προσφυγής

1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο EU-OSHA σέβεται την ιδιωτική ζωή των υποψηφίων του και επεξεργάζεται τα προσωπικά τους δεδομένα, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725. Αυτό ισχύει ιδίως όσον αφορά το απόρρητο και την ασφάλεια αυτών των δεδομένων. Οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που ζητεί ο EU-OSHA από τους υποψηφίους στο πλαίσιο διαδικασιών επιλογής υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τη δήλωση προστασίας δεδομένων για τις διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης.

Στους υποψηφίους παρέχεται πρόσβαση σε όλα τα προσωπικά τους δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο διαδικασιών επιλογής. Ειδικότερα, στα υποκείμενα των δεδομένων θα πρέπει να παρέχεται πρόσβαση στα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους από όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής (προεπιλογή, συνέντευξη και γραπτές δοκιμασίες), εκτός εάν είναι δυνατό να εφαρμοστεί η εξαίρεση που ορίζεται περαιτέρω στο άρθρο 6 του παραρτήματος III του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.

Στο πλαίσιο αυτής της εξαίρεσης είναι πιθανό να απαγορευτεί η πρόσβαση στα συγκριτικά στοιχεία που αφορούν άλλους υποψηφίους (συγκριτικά αποτελέσματα) και στις ατομικές γνώμες των μελών της επιτροπής επιλογής.

2. ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Υποψήφιοι που δεν γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής

Αίτημα επανεξέτασης

Υποψήφιος που θεωρεί ότι διαπράχθηκε σφάλμα σε σχέση με τον αποκλεισμό του από συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής (επειδή ο υποψήφιος δεν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αναφέρονται στην προκήρυξη κενής θέσης), μπορεί να ζητήσει την επανεξέταση της αίτησής του, αποστέλλοντας, εντός προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών (η προθεσμία αρχίζει να ισχύει έναν μήνα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων), αίτημα επανεξέτασης, αναφέροντας τον αριθμό της σχετικής διαδικασίας επιλογής και απευθυνόμενος στον/στην πρόεδρο της επιτροπής επιλογής, κατά προτίμηση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu.

Η επιτροπή επιλογής θα εξετάσει το αίτημα και θα ενημερώσει τον υποψήφιο σχετικά με την απόφασή της εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος επανεξέτασης.

Καταγγελίες

Αν η επιτροπή επιλογής επιβεβαιώσει την αρχική απόφαση για τον αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής, ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλει καταγγελία δυνάμει του άρθρου 90 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, απευθυνόμενος στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, κατά προτίμηση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu.

Η καταγγελία πρέπει να υποβληθεί εντός τριών μηνών από την παραλαβή της κοινοποίησης της απόφασης στον υποψήφιο. Ο εκτελεστικός διευθυντής κοινοποιεί στον υποψήφιο την αιτιολογημένη απόφασή του/της εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία υποβολής της καταγγελίας. Αν η προθεσμία κοινοποίησης της απόφασης παρέλθει άπρακτη, η καταγγελία θεωρείται σιωπηρώς απορριφθείσα, και κατά της απορριπτικής απόφασης επιτρέπεται να ασκηθεί προσφυγή δυνάμει του άρθρου 91 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.

Σε περίπτωση απόρριψης της καταγγελίας, ο υποψήφιος μπορεί να προσφύγει, δυνάμει του άρθρου 270 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 91 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

The General Court of the European Union   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 Luxembourg

Οι υποψήφιοι έχουν επίσης τη δυνατότητα να υποβάλουν καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, σύμφωνα με το άρθρο 228 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1994, σχετικά με το καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του (ΕΕ L 113 της 4.5.1994).

Η εν λόγω καταγγελία πρέπει να απευθύνεται στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή:

European Ombudsman   
1 Avenue du Président Robert Schuman   
CS 30403   
F- 67001 Strasbourg Cedex

Επισημαίνεται ότι οι καταγγελίες που υποβάλλονται στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα όσον αφορά τις προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 90 παράγραφος 2 και στο άρθρο 91 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. Επισημαίνεται επίσης ότι, πριν από την υποβολή καταγγελίας στον Διαμεσολαβητή, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υποβάλει καταγγελία στον EU-OSHA σύμφωνα με το άρθρο 90 παράγραφος 2 και να έχουν λάβει αρνητική απάντηση.

Υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής αλλά αποκλείονται σε μεταγενέστερο στάδιο

Οι υποψήφιοι που έγιναν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, αλλά αποκλείστηκαν σε μεταγενέστερο στάδιο, π.χ. οι υποψήφιοι που δεν προσκλήθηκαν σε συνεντεύξεις/δοκιμασίες, υποψήφιοι που απέτυχαν στο στάδιο της δοκιμασίας/συνέντευξης ή ακόμα και υποψήφιοι που δεν συμπεριλήφθηκαν στον πίνακα επιτυχόντων, δεν μπορούν να ζητήσουν επανεξέταση της απόφασης της επιτροπής επιλογής με την οποία αποκλείστηκαν από τη διαδικασία επιλογής, αλλά μπορούν να προσφύγουν στις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 90 παράγραφος 2 και στο άρθρο 91 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να υποβάλουν καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, όπως εξηγείται ανωτέρω.

Σε περίπτωση απόρριψης της καταγγελίας, ο υποψήφιος μπορεί να προσφύγει, δυνάμει του άρθρου 270 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 91 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

The General Court of the European Union   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 Luxembourg