You are here

Den europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande risker (Esener).

EU-Oshas europeiska företagsundersökning om nya och framväxande risker (Esener) är en omfattande undersökning som kartlägger hur europeiska arbetsplatser hanterar arbetsmiljörisker i praktiken.

Tusentals företag och organisationer runt om i Europa har uppmanats att svara på ett frågeformulär om
  • allmänna arbetsmiljörisker och hur de hanteras.
  • Psykosociala risker som stress, mobbning och trakasserier
  • Drivkrafter och hinder för hantering av arbetsmiljön.
  • Arbetstagarmedverkan i praxis för arbetsmiljöfrågor

Resultaten från dessa intervjuer kompletteras av sekundäranalyser som omfattar ingående studier med inriktning på särskilda ämnen. Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder tillämpas i dessa studier för bättre förståelse av de viktigaste resultaten från undersökningen.

Interaktivt verktyg för dynamisk datavisualisering

Med hjälp av verktyget kan du både se och dela med dig av Esener-uppgifter och läsa detaljerade svar på ett antal frågor i Esener. Svaren är uppdelade efter land, sektor och arbetsplatsens storlek.

Esener

Esener-2 (2014)

Fältarbetet i den andra omgången av Esener genomfördes under sommaren och hösten 2014. Undersökningen ger en ovärderlig och aktuell ögonblicksbild av hur arbetsmiljörisker, särskilt nya och framväxande risker, hanteras runtom i Europa.

Inriktningen på nya och framväxande risker innebär att svaren belyser relativt outforskade men allt viktigare arbetsmiljöfrågor, t.ex. psykosociala risker som är ett växande problem på arbetsplatserna i Europa. 

Undersökningen 2014 är ännu mer detaljerad och omfattande än den första. Stickprovsstorlekarna har ökat med 50 procent och i tre länder har de nationella stickproven ökats ytterligare. Esener-2 omfattar för första gången även mikroföretag med mellan 5 och 10 anställda och jordbruksföretag. Fem nya länder – Albanien, Island, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien – har lagts till utöver de 31 länder som omfattades av undersökningen 2009.

Några av de ämnen som omfattas är följande:

  • Belastningsbesvär.
  • Organisering av arbetsmiljöarbetet.
  • Arbetstagarmedverkan i hanteringen av arbetsmiljöfrågor.

Esener förser beslutsfattare och forskare på nationell nivå och på EU-nivå med välbehövliga uppgifter. På EU-nivå finns det ingen annan källa till information om hur arbetsmiljöfrågor hanteras i företagen. Esener spelar en central roll i EU-Oshas arbete för att tillhandahålla internationellt jämförbara uppgifter som kan bidra till utformningen av arbetsmiljöpolitiken. 

Med det interaktiva verktyget för dynamisk datavisualisering kan du sammanställa och dela med dig av Esener-uppgifter.

Tillgängligt material:

Sekundäranalyserna av denna utförligare undersökning omfattar flera nyckelområden och ger följande rapporter som resultat:

Datauppsättningen från Esener 2014 kan nås via UK Data Archive (UKDA) of the University of Essex och GESIS.

Esener-3 Förberedelserna kommer att inledas 2018 och undersökningen kommer att genomföras i början av 2019.

Esener-1 (2009)

Den första Esenerundersökningen genomfördes 2009 och omfattade nära 36 000 intervjuer med chefer och skyddsombud. Alla EU:s medlemsstater samt Turkiet, Norge och Schweiz omfattades – allt som allt 31 länder. Intervjupersonerna arbetade vid både privata och offentliga företag med minst tio anställda.

Med det interaktiva verktyget för dynamisk datavisualisering kan du sammanställa och dela med dig av Esener-uppgifter.

Se huvudresultaten:

  • Den europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande risker (Esener) – Hantering av arbetsmiljöfrågor (2010): Översiktsrapport på engelska och sammanfattning på 24 språk.

Du kan också ladda ned resultaten av den sekundära analysen:

Ytterligare undersökningar och arbetsmiljöstatistik:


Datauppsättningen från Esener 2009 kan nås via UK Data Archive (UKDA) of the University of Essex och GESIS.