Metoder för att upptäcka arbetsrelaterade sjukdomar: Granskning av vakt- och varningssystem

Keywords:

Med vakt- och varningssystem kan man upptäcka arbetsrelaterade sjukdomar på ett tidigt stadium. De ger användbar komplettering av officiella siffror gällande yrkessjukdomar och en grund för evidensbaserade förebyggande åtgärder. Men det finns bara ett begränsat antal sådana system i bruk.

I den här rapporten granskas befintliga vakt- och varningssystem samt andra övervakningssystem med egenskaper som lämpar sig för att upptäcka ökande arbetsrelaterade sjukdomar.

Granskningen belyser svagheter, som att det ofta saknas data för utvärdering gällande exponering på arbetsplatsen, att vissa personalgrupper och sjukdomar, t.ex. psykisk ohälsa, har dålig täckning, samt den svaga kopplingen till förebyggande åtgärder i arbetslivet. Rapporten ger också exempel på god praxis och framhäver hur viktigt det är med internationellt samarbete och spridning av data för att få ut maximal nytta av vakt- och varningssystem.

Ladda ner in: en

Fler publikationer om detta ämne