Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER)

Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER) EU-OSHA jest kompleksową ankietą dotyczącą sposobów zarządzania BHP w europejskich zakładach pracy.

Tysiące przedsiębiorstw i organizacji w całej Europie poproszono o odpowiedź na kwestionariusz dotyczący:
  • ogólnego bezpieczeństwa i zagrożeń dla zdrowia w miejscu pracy oraz sposobów zarządzania nimi
  • Zagrożenia psychospołeczne takie jak stres, mobbing i szykanowanie
  • Czynniki motywujące do działań w zakresie zarządzania BHP i przeszkody w takich działaniach
  • Udział pracowników w praktykach w zakresie BHP.

Wyniki tych wywiadów uzupełniono o wtórne analizy obejmujące serię pogłębionych badań skupiających się na konkretnych zagadnieniach. W badaniach tych zastosowano ilościową i jakościową metodologię badań w celu lepszego zrozumienia głównych wniosków ankiety.

ESENER-3 (2019)

W 2019 r. przeprowadzono trzecie europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-3) obejmujące ponad 45 tys. różnej wielkości przedsiębiorstw prowadzących działalność w rozmaitych sektorach w 33 państwach europejskich. 

Dostępne są już pierwsze wyniki. Kolejne sprawozdania i wizualizacja danych zostaną udostępnione w 2020 r. i kolejnych latach.

ESENER-2 (2014)

Prace w terenie drugiej edycji ESENER zostały przeprowadzone latem / jesienią 2014 r. Ankieta zapewnia nieoceniony, aktualny obraz metod zarządzania zagrożeniami w miejscu pracy, zwłaszcza nowymi i pojawiającymi się, w całej Europie.

Zwrócenie szczególnej uwagi na nowe i pojawiające się zagrożenia w najnowszym badaniu ESENER umożliwia uzyskanie wiedzy na temat niedostatecznie zbadanych i coraz istotniejszych obszarów BHP, takich jak zagrożenia psychospołeczne, które budzą coraz większe obawy w kontekście europejskich miejsc pracy.

Badanie z 2014 r. jest jeszcze bardziej szczegółowe i szerzej zakrojone niż jego pierwsza edycja: o połowę wzrosła wielkość próby, a dodatkowo w trzech krajach zwiększono próby krajowe. W badaniu ESENER-2 po raz pierwszy uwzględniono mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające od 5 do 10 pracowników, a także gospodarstwa rolne. Do 31 krajów uczestniczących w badaniu w 2009 r. dołączyło pięć nowych państw – Albania, Czarnogóra, Islandia, Macedonia Północna i Serbia.

Wśród tematów badania znalazły się:

  • Dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego
  • Organizacja zarządzania BHP
  • Podejście do uczestnictwa pracowników w BHP

ESENER zapewnia niezbędne dane naukowcom i decydentom szczebla krajowego i europejskiego. Na poziomie UE nie istnieje żadne inne źródło informacji dotyczących sposobów zarządzania BHP w przedsiębiorstwach. ESENER jest dla EU-OSHA nieocenionym narzędziem, umożliwiającym agencji udostępnianie poszczególnym krajom porównywalnych danych pomocnych w prowadzeniu polityki BHP.

Interaktywny pulpit nawigacyjny umożliwia wizualizację oraz udostępnianie danych z badania ESENER.

Na chwilę obecną dostępne są:

Wtórne analizy tego bardziej rozszerzonego badania obejmują kilka kluczowych obszarów, a ich wynikiem są następujące sprawozdania:

Zestaw danych z badania ESENER 2014 jest dostępny za pośrednictwem bazy UK Data Archive (UKDA) Uniwersytetu w Essex i GESIS.

ESENER-1 (2009)

Pierwsze badanie ESENER, przeprowadzone w 2009 r., obejmowało blisko 36 000 rozmów z kierownictwem i przedstawicielami ds. BHP. W badaniu uczestniczyły wszystkie państwa członkowskie UE, a także Turcja, Norwegia i Szwajcaria – ogółem 31 krajów. Rozmowy przeprowadzono z pracownikami organizacji sektora prywatnego i publicznego zatrudniających co najmniej 10 pracowników.

Interaktywny pulpit nawigacyjny umożliwia wizualizację oraz udostępnianie danych z badania ESENER.

Zapoznaj się z najważniejszymi ustaleniami badania:

  • Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER) – Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (2010): Sprawozdanie ogólne w jęz. angielskim i Streszczenie w 24 językach

Można również pobrać wyniki analizy wtórnej:

Inne badania i statystyki dotyczące BHP:


Zestaw danych z badania ESENER 2009 jest dostępny za pośrednictwem bazy UK Data Archive (UKDA) Uniwersytetu w Essex i GESIS.