You are here

Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER)

Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER) EU-OSHA jest kompleksową ankietą dotyczącą sposobów zarządzania BHP w europejskich zakładach pracy.
Tysiące przedsiębiorstw i organizacji w całej Europie poproszono o odpowiedź na kwestionariusz dotyczący:
 • ogólnego bezpieczeństwa i zagrożeń dla zdrowia w miejscu pracy oraz sposobów zarządzania nimi
 • Zagrożenia psychospołeczne takie jak stres, mobbing i szykanowanie
 • Czynniki motywujące do działań w zakresie zarządzania BHP i przeszkody w takich działaniach
 • Udział pracowników w praktykach w zakresie BHP.

Wyniki tych wywiadów uzupełniono o wtórne analizy obejmujące serię pogłębionych badań skupiających się na konkretnych zagadnieniach. W badaniach tych zastosowano ilościową i jakościową metodologię badań w celu lepszego zrozumienia głównych wniosków ankiety.

Interaktywny pulpit nawigacyjny

Interaktywny pulpit nawigacyjny umożliwia wizualizację oraz udostępnianie danych pochodzących z badania ESENER, a także pomaga zapoznać się z odpowiedziami na pytania zadane w ankiecie w ujęciu szczegółowym według krajów, rodzajów sektora i wielkości zakładu pracy.

Esener

ESENER-2 (2014)

Prace w terenie drugiej edycji ESENER zostały przeprowadzone latem / jesienią 2014 r. Ankieta zapewnia nieoceniony, aktualny obraz metod zarządzania zagrożeniami w miejscu pracy, zwłaszcza nowymi i pojawiającymi się, w całej Europie.

Zwrócenie szczególnej uwagi na nowe i pojawiające się zagrożenia w najnowszym badaniu ESENER umożliwia uzyskanie wiedzy na temat niedostatecznie zbadanych i coraz istotniejszych obszarów BHP, takich jak zagrożenia psychospołeczne, które budzą coraz większe obawy w kontekście europejskich miejsc pracy. 

Ankieta z 2014 r. jest jeszcze bardziej szczegółowa i szeroko zakrojona niż jej poprzedniczka. O połowę wzrosła wielkość próby, a dodatkowo w trzech krajach wzrosła wielkość prób krajowych. Po raz pierwszy w badaniu ESENER-2 uwzględniono mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające od 5 do 10 pracowników i gospodarstwa rolne. Do listy 31 krajów objętych badaniem w 2009 r. dodano pięć nowych krajów – Albanię, Islandię, Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii, Czarnogórę i Serbię.

Wśród tematów badania znalazły się:

 • Dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego
 • Organizacja zarządzania BHP
 • Podejście do uczestnictwa pracowników w BHP

ESENER zapewnia niezbędne dane naukowcom i decydentom szczebla krajowego i europejskiego. Na poziomie UE nie istnieje żadne inne źródło informacji dotyczących sposobów zarządzania BHP w przedsiębiorstwach. ESENER jest dla EU-OSHA nieocenionym narzędziem, umożliwiającym agencji udostępnianie poszczególnym krajom porównywalnych danych pomocnych w prowadzeniu polityki BHP. 

Interaktywny  pulpit nawigacyjny umożliwia wizualizację oraz udostępnianie danych z badania ESENER.

Na chwilę obecną dostępne są:

Wtórne analizy tego bardziej rozszerzonego badania obejmują kilka kluczowych obszarów, a ich wynikiem są następujące sprawozdania:

 • Udział pracowników w zarządzaniu BHP – sprawozdanie ogólne, sprawozdania krajowe, sprawozdania podsumowujące (2017 r.)
 • Wspólna analiza ESENER-2, badanie aktywności ekonomicznej ludności 2013 – moduł ad hoc nt. wypadków w pracy i innych problemów zdrowotnych związanych z pracą oraz szóste europejskie badanie warunków pracy – sprawozdanie ogólne, sprawozdanie podsumowujące (2017 r.)
 • Zarządzanie zagrożeniami psychospołecznymi – sprawozdanie ogólne, sprawozdanie podsumowujące (2018 r.)
 • Zarządzanie BHP – sprawozdanie ogólne, sprawozdanie podsumowujące (2018 r.)
 • Techniczna ocena rozszerzenia zasięgu badania – sprawozdanie ogólne (2018 r.)
 • Ocena ESENER-2 i jego projektów następczych – sprawozdanie ogólne (2018 r.).

Zestawienia danych badania
ESENER 2009 są dostępne za pośrednictwem bazy
UK Data Archive (UKDA) of the University of Essex.

ESENER-3: Prace przygotowawcze rozpoczną się do 2018 r., a badanie zostanie przeprowadzone na początku 2019 r.

ESENER-1 (2009)

Pierwsze badanie ESENER, przeprowadzone w 2009 r., obejmowało blisko 36 000 rozmów z kierownictwem i przedstawicielami ds. BHP. W badaniu uczestniczyły wszystkie państwa członkowskie UE, a także Turcja, Norwegia i Szwajcaria – ogółem 31 krajów. Rozmowy przeprowadzono z pracownikami organizacji sektora prywatnego i publicznego zatrudniających co najmniej 10 pracowników.

Interaktywny  pulpit nawigacyjny umożliwia wizualizację oraz udostępnianie danych z badania ESENER.

Zapoznaj się z najważniejszymi ustaleniami badania:

 • Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER) – Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (2010): Sprawozdanie ogólne w jęz. angielskim i Streszczenie w 24 językach

Można również pobrać wyniki analizy wtórnej:

Inne badania i statystyki dotyczące BHP:

Zestawienia danych badania
ESENER 2009 są dostępne za pośrednictwem bazy
UK Data Archive (UKDA) of the University of Essex.