Zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego u zróżnicowanej siły roboczej: czynniki ryzyka dla kobiet, migrantów i osób LGBTI

Keywords:
W niniejszym raporcie analizowana jest częstość występowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego oraz związanych z nimi fizycznych, psychospołecznych, indywidualnych i organizacyjnych czynników ryzyka w trzech określonych grupach pracowników: kobiet, migrantów i osób LGBTI. Omówiono w nim powody, dla których pracownicy w tych grupach są częściej narażeni na czynniki ryzyka związane z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego, a także donosi o częstszym występowaniu problemów zdrowotnych, w tym zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, niż w przypadku innych pracowników.
Praca w terenie obejmująca wywiady z ekspertami, grupy dyskusyjne z pracownikami oraz szczegółową analizę przypadków wspiera i uzupełnia oraz dodatkowo kwalifikuje obecną bazę dowodową.
Ponadto proponuje zalecenia dotyczące polityki zarządzania ryzykiem dla zdrowia i zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego w każdej z tych trzech grup.
Pobierzin: en