Działania w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej – wyniki europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER)

Keywords:

W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano główne zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w sektorze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w Europie, w tym zagrożenia związane z COVID-19. Obejmuje ono analizę danych pochodzących z trzech etapów europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER). Opracowanie uzupełniają wywiady z czołowymi ekspertami w dziedzinie BHP i zainteresowanymi stronami z tego sektora.

Sprawozdanie zawiera przegląd tendencji występujących w obszarach zarządzania BHP, ze szczególnym uwzględnieniem ergonomicznych i psychospołecznych zagrożeń, czynników i barier w zarządzaniu BHP w danym sektorze oraz udziału pracowników w działaniach na rzecz BHP. Przedstawiono w nim ustalenia dotyczące omawianego sektora, dokonując porównania między państwami europejskimi oraz innymi sektorami. Na podstawie analiz i wyników wskazano również możliwości doskonalenia BHP w tym sektorze.  

Pobierz in: en