Konkurs Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” 2018-2019

Keywords:

W niniejszej broszurze przedstawiono przykłady nagrodzonych i wyróżnionych dobrych praktyk w zakresie innowacyjnego podejścia organizacji w całej Europie w celu eliminacji lub ograniczenia narażenia pracowników na substancje niebezpieczne. Przykłady te wykraczają poza zwykłe przestrzeganie przepisów i wyraźnie wskazują na korzyści płynące z proaktywnego podejścia do kwestii BHP i zaszczepienia kultury zapobiegania wśród pracowników, kierownictwa i specjalistów.

We wszystkich przykładach przestrzega się hierarchii środków zapobiegawczych i wdraża zasadę STOP, w której pierwszeństwo przed osobistymi środkami ochronnymi mają eliminacja i zastępowanie oraz zbiorowe środki. Są one zrównoważone w czasie i mogą zostać przeniesione do innych przedsiębiorstw, branż lub państw członkowskich, zwiększając wartość istniejących praktyk, jednocześnie uwzględniając potrzeby większości europejskich przedsiębiorstw, czyli małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Pobierz in: en | fr |