Kampania służąca zwiększaniu świadomości na temat ekspozycji na substancje rakotwórcze w miejscu pracy – kampania „Nie ma czasu do stracenia”

Keywords:

To studium przypadku skupia się na tym, jak Instytut ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zorganizował kampanię „Nie ma czasu do stracenia” (ang. „No Time to Lose”), by pomóc w reagowaniu na problem nowotworów jako choroby zawodowej. Dzięki wsparciu ze strony ponad 220 organizacji i współpracy z partnerami na całym świecie kampania mogła uzyskać globalny oddźwięk, a ponad 100 renomowanych przedsiębiorstw podpisało w ramach kampanii zobowiązanie do zarządzania poziomem narażenia w miejscu pracy. Do czynników decydujących o sukcesie można zaliczyć ostrożne planowanie i gruntowne konsultacje, a także uwzględnienie w materiałach kampanii informacji zwrotnej z sektorów docelowych. Sukces kampanii przypisuje się częściowo nieustannie prowadzonej ocenie. Kampania dotyczy głównych czynników ryzyka, takich jak emisje z silników Diesla, azbest, promieniowanie słoneczne oraz krzemionka krystaliczna.

Pobierz in: en