Nowe wskaźniki BHP dotyczące prognoz zatrudnienia i szacunków związanych z psychospołecznym wymiarem chorób związanych z pracą w Europie

Image

© EU-OSHA

Narzędzie do wizualizacji danych OSH Barometer zostało zaktualizowane o nowe wskaźniki, które oferują aktualne informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w całej Europie. 

W szczególności najnowsza sekcja z prognozami (Forecasts) zawiera ilościowe prognozy przyszłych tendencji w zatrudnieniu, opracowane na podstawie prognozy zapotrzebowania na umiejętności Cedefop.

Ponadto dostępne są obecnie szacunki dotyczące związanego z pracą obciążenia chorobami wynikającymi z problemów psychospołecznych, nowotworów lub zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, opracowane w oparciu o badania ICOH.

Nowa sekcja z zasobami (Resources) zawiera także zarówno publikacje, jak i raporty krajowe, dzięki czemu użytkownicy mają łatwy dostęp do informacji.

Poznaj wszystkie funkcje narzędzia do wizualizacji danych OSH Barometer.