You are here

Informacja o polityce prywatności (formularz powiadomień)

Pracownik Agencji odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych

Andrew Smith, dyrektor Jednostki ds. Komunikacji i Promocji

 

Cel przetwarzania danych

Dane z niniejszego formularza są gromadzone wyłącznie w celu przesyłania powiadomień, z wybraną częstotliwością. Podawane adresy e-mail są przechowywane na serwerach Agencji zlokalizowanych na terytorium UE.

 

Rodzaj przetwarzanych danych

Adres e-mail

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94/WE z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, z późniejszymi zmianami

 

Legalność przetwarzania danych

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 5 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (dalej rozporządzenie (WE) nr 45/2001).

 

Odbiorcy danych

Dostęp do danych osobowych przyznaje się na podstawie roli i zakresu odpowiedzialności zaangażowanych podmiotów (zasada ograniczonego dostępu):

  • właściwie powołany personel EU-OSHA,
  • zewnętrzny dostawca obsługujący serwer EU-OSHA,
  • Wydział Prawny, Sąd do spraw Służby Publicznej, Europejski Inspektor Ochrony Danych, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Trybunał Obrachunkowy, Służba Audytu Wewnętrznego, o ile dotyczy.

Wszyscy wspomniani wyżej odbiorcy są zobowiązani przestrzegać przepisów rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. EU-OSHA nie ujawnia danych osobowych stronom trzecim. EU-OSHA nie ujawnia danych osobowych do celów handlowych w zakresie marketingu bezpośredniego.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo dostępu do informacji o sobie, do ich poprawienia lub zablokowania (gdy informacje są nieścisłe), żądania ich skasowania, a także do sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, w przypadkach przewidzianych w art. 13, 14, 15, 16 i 18 rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

Z usługi powiadamiania EU-OSHA można zrezygnować w dowolnym czasie, korzystając z formularza zamieszczonego poniżej https://osha.europa.eu/en/alertservice lub klikając na link znajdujący się na końcu każdego otrzymanego powiadomienia EU-OSHA.

W przypadku pytań lub skarg dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych użytkownika, prosimy o kontakt na adres: information@osha.europa.eu, w tytule wiadomości wpisując „ochrona danych”.

 

Informacje o okresie przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez Agencję przez okres niezbędny do opracowania anonimowych raportów statystycznych.

 

Wniosek o udzielenie informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, można przesłać wniosek do inspektora ochrony danych EU-OSHA na adres: dpo@osha.europa.eu.

 

Skarga do EIOD

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wniesienia skargi do Europejskiego Inspektora Danych Osobowych: http://www.edps.europa.eu, jeżeli uznają, że operacje przetwarzania danych są niezgodne z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001.