Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2020–2022

Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2020–2022, Celem kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy. Kręgosłup i spółka proszą o uwagę” jest zwiększenie wiedzy o zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą oraz rozpowszechnianie informacji o tym, jak można im zapobiegać i je kontrolować. Kampania jest koordynowana na poziomie krajowym przez krajowe punkty centralne EU‑OSHA oraz wspierana przez oficjalnych partnerów kampanii, partnerów medialnych i Europejską Sieć Przedsiębiorczości. Ma sześć głównych celów:

  • podnoszenie świadomości w zakresie istotnego znaczenia zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego przez przekazywanie faktów i danych liczbowych dotyczących narażenia na takie dolegliwości oraz ich skutków dla osób, przedsiębiorstw i społeczeństwa;
  • promowanie oceny skutków oraz aktywne kontrolowanie tych dolegliwości przez zapewnienie dostępu do odpowiednich narzędzi, wskazówek, materiałów audiowizualnych i innych pomocy;
  • pokazanie, że zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego dotyczą każdego, lecz można je skutecznie kontrolować;
  • poprawa wiedzy o nowych i pojawiających się czynnikach ryzyka związanych z tym problemem zdrowotnym;
  • uświadamianie znaczenia wsparcia dla pracowników z przewlekłymi zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego, aby mogli wrócić do pracy lub ją utrzymać, oraz pokazanie, jak można to osiągnąć;
  • zachęcanie do skutecznej współpracy przez zgromadzenie różnych zainteresowanych stron oraz umożliwienie wymiany informacji i dobrych praktyk.