Zarząd i Rada Wykonawcza

Kim są główni decydenci w EU-OSHA?

Zarząd

Zarząd wytycza strategie i cele Agencji oraz rozlicza Dyrektora Wykonawczego z jego zadań. Zarząd prowadzi działalność w oparciu o rozporządzenie ustanawiające i regulamin wewnętrzny. Zarząd powołuje Dyrektora Wykonawczego i przyjmuje następujące najważniejsze dokumenty:

Członkowie Zarządu są powoływani zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym EU-OSHA. Rada powołuje przedstawicieli trzech głównych grup interesów – rządów, pracodawców i związków pracowników – z każdego państwa członkowskiego. Komisja Europejska powołuje własnych członków, a Parlament Europejski niezależnego eksperta.

Przewodnictwo w zarządzie jest obejmowane każdego roku przez przedstawiciela jednej z trzech grup interesu na zasadzie rotacyjnej. Zarząd spotyka się co najmniej dwa razy w roku, a protokoły jego posiedzeń są udostępniane publicznie; zapoznaj się ze składem osobowym zarządu oraz z oświadczeniami o braku konfliktu interesów i skróconymi CV.

Rada Wykonawcza Zarządu

Jest to mniejsza grupa sterująca, w skład której wchodzi 8 członków Zarządu. Rada ta odpowiada za nadzór nad przygotowywaniem i wdrażaniem decyzji Zarządu. Jej posiedzenia odbywają się trzy razy w roku. Protokoły posiedzeń Rady Wykonawczej są również dostępne publicznie (patrz poniżej).

Zapoznaj się ze składem osobowym Rady Wykonawczej i z zastępcami.