You are here

Rada Zarządzająca i Biuro

Rada Zarządzająca

Rada wytycza strategie i cele Agencji oraz rozlicza dyrektora z wykonywanych zadań. Działalność prowadzi w oparciu o rozporządzenie ustanawiające i regulamin. Rada powołuje dyrektora i przyjmuje główne dokumenty:

Członkowie Rady powoływani są zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym EU-OSHA. Rada powołuje przedstawicieli trzech głównych grup interesu – władz państwowych, pracodawców i związków pracowników – z każdego państwa członkowskiego. Komisja Europejska mianuje własnych członków.

Przewodnictwo Rady jest obejmowane każdego roku przez przedstawiciela jednej z trzech grup interesu na zasadzie rotacyjnej. Rada spotyka się dwa razy w roku, a protokoły jej posiedzeń są udostępniane publicznie. Zapoznaj się ze składem osobowym Rady i z nazwiskami zastępców oraz z deklaracjami dotyczącymi ewentualnych konfliktów interesów i streszczeniami CV.

Biuro Rady Zarządzającej

Jest to mniejsza grupa sterująca, w skład której wchodzi jedenastu członków Rady. Biuro odpowiada za nadzór nad przygotowywaniem i wdrażaniem decyzji Rady. Jego posiedzenia odbywają się trzy razy do roku. Protokoły posiedzeń Biura są również dostępne publicznie (patrz poniżej).

Zapoznaj się ze składem osobowym Biura i z zastępcami.