Arbeidsinspektørenes innsikt i oppfattede høyrisikoyrker og -sektorer i Europa: en EU-OSHA-SLIC-undersøkelse

Keywords:

Ettersom arbeidslivet stadig er i endring, trengs det nye perspektiver for å løse aktuelle arbeidsmiljøproblemer, samtidig som det er viktig å samle inn primærdata direkte fra kilden. Foreløpige resultater fra den banebrytende EU-OSHA — Senior Labour Inspector Committee (SLIC)-undersøkelsen, som drar nytte av kompetansen til arbeidsinspektører, fungerer som et viktig springbrett.

Dataene fremhever høyrisikoyrker og -sektorer, og gir kunnskap som kan brukes til å øke bevisstheten, effektiv målretting av handlinger og prege opplæring. Dessuten kan funnene bidra til å identifisere områdene som krever oppmerksomhet og bestemme effektive tiltak for å redusere risikoer arbeidstakere står overfor. Arbeidsinspektørenes rolle under COVID-19-pandemien er også understreket.

Last ned in: en