Izdvojene novosti

Stručnjaci za sigurnost i zdravlje na radu u novom dokumentu za raspravu ističu prednosti i nedostatke služba za prevenciju u različitim europskim zemljama. U dokumentu se pruža stručna perspektiva s obzirom na trenutačnu raspravu o ulozi unutarnjih i vanjskih službi za prevenciju u postizanju usklađenosti s propisima o sigurnosti i zdravlju na radu. Predlaže se i poboljšanje...

Dionici su općenito izrazili veliko zadovoljstvo radom EU-OSHA-e, pri čemu je 87 % ispitanika bilo zadovoljno ili vrlo zadovoljno. Njihova se zahvalnost odnosi i na doprinos EU-OSHA-e u području sigurnosti i zdravlja na radu: na veću svijest o rizicima za sigurnost i zdravlje na radu, kao i o rješenjima za te rizike te na bolju sigurnost i zdravlje na radu, pri čemu je 85 % do...

Primjena napredne robotike i umjetne inteligencije za automatizaciju radnih zadataka sve je učestalija u europskim poduzećima. Zahvaljujući tome, radnici više ne moraju obavljati rutinske i opasne aktivnosti, čime se povećava njihova sigurnost i omogućuje razvoj novih vještina. Međutim, istodobno to predstavlja i izazove kao što su prekomjerno oslanjanje na tehnologiju, gubitak...

U kontekstu Europskog tjedna borbe protiv raka , koji se održava od 25. do 31. svibnja, EU-OSHA objavljuje dodatne istraživačke materijale koji doprinose borbi protiv raka kao profesionalne bolesti. Nakon prvih rezultata ankete o izloženosti radnika u Europi čimbenicima rizika od raka kao profesionalne bolesti , agencija od nedavno objavljuje i detaljno metodološko izvješće...

Svijet rada brzo se mijenja , a to donosi brojne izazove u pogledu usklađenosti s propisima o sigurnosti i zdravlju na radu. Bolja usklađenost dugoročni je cilj na europskoj i nacionalnoj razini. EU-OSHA u pet je zemalja analizirala nacionalne strategije i mjere poduzete radi potpore usklađivanju sa zahtjevima u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu. Upravo je objavila svoju...

U okviru istraživanja ESENER (Europsko istraživanje poduzeća o novim rizicima i onima u nastajanju), koje EU-OSHA provodi u cijelom EU-u, razmatraju se prakse europskih poduzeća za upravljanje rizicima u području sigurnosti i zdravlja na radu. U ESENER su uključene tisuće poduzeća i organizacija u cijeloj Europi, a istraživanje obuhvaća psihosocijalne rizike, digitalizaciju te...

Razvoj događaja u smjeru održivosti, kao što je promicanje kružnog gospodarstva ili održivog ugovaranja, može izravno utjecati na sigurnost i zdravlje na radu. Da bi se osigurali sigurni i zdravi radni uvjeti tijekom europske zelene tranzicije do 2040., ključno je pitanja sigurnosti i zdravlja na radu kvalitetno uključiti u inicijative za održivost u svim relevantnim područjima...

Nagrade za dobre prakse za zdrava mjesta rada, čija se dodjela organizira u suradnji s našim nacionalnim kontaktnim točkama, priznanje su svim organizacijama širom Europe za njihove inovativne pristupe kojima se promiče dobrobit radnika. Primjerima dobre prakse trebali bi se aktivno sprječavati rizici za sigurnost i zdravlje radnika povezani s uvođenjem digitalnih tehnologija...

Rad putem digitalne platforme obuhvaća širok raspon poslova i radnika koji se suočavaju s vrlo raznolikim izazovima u području sigurnosti i zdravlja na radu. Kako bi nadopunila postojeće resurse za podizanje svijesti o tom prioritetnom području Kampanje za zdrava radna mjesta , EU-OSHA nudi: infografiku koja sažeto prikazuje činjenice i brojke, glavne sektore, prilike, izazove...

Svojim sudjelovanjem na 34. Međunarodnom kongresu o zdravlju na radu (ICOH) u Marakešu EU-OSHA naglašava važnost sigurnosti i zdravlja na radu, koji uvijek trebaju biti u prvom planu. EU-OSHA organizira simpozij na kojem se analizira stanje u području sigurnosti i zdravlja na radu u Europi , sudjeluje u raspravi o rezultatima istraživanja o izloženosti radnika čimbenicima...