Tieto- ja viestintätekniikassa sekä työskentelypaikassa tapahtuvien muutosten keskeiset suuntaukset ja niihin myötävaikuttavat tekijät

Keywords:

Tässä raportissa esitellään tulokset ensimmäisestä toimintakokonaisuudesta EU-OSHAn hankkeessa, jossa selvitetään tieto- ja viestintätekniikkaan ja työskentelypaikkoihin liittyviä uusia ja syntymässä olevia työsuojeluriskejä vuoteen 2025 mennessä.

Muutosten suuntaukset ja keskeiset myötävaikuttavat tekijät määriteltiin kolmivaiheisessa prosessissa: näkymien kartoittaminen, asiantuntijoiden kuuleminen puhelinhaastatteluissa ja Delfoi-tyyppisessä kyselyssä, ja pienimuotoinen seminaari. Tässä raportissa luetellaan kyseiset merkittävät suuntaukset ja myötävaikuttavat tekijät ja kuvataan niitä, ja ne ryhmitellään STEEP-analyysin mukaisiin luokkiin (sosiaaliset, tekniset, taloudelliset, ekologiset, poliittiiset).

Demografiset muutokset ja tekniset innovaatiot: nämä ovat tekijöitä, jotka määrittävät, mitä työn digitalisointiin liittyviä työsuojelun haasteita EU tulee kohtaamaan vuonna 2025.

Lataa in: en