Vuosien 2018–2019 kampanja: Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät

Image
Future Healthy Workplaces Campaigns

Altistuminen vaarallisille aineille on paljon yleisempää Euroopan työpaikoilla kuin useimmat ihmiset kuvittelevat. Vaaralliset aineet työpaikoilla voivat aiheuttaa erilaisia terveysongelmia ja sairauksia sekä muodostaa turvallisuusriskejä. Vuosien 2018–2019 kampanjan tarkoituksena on lisätä tietoisuutta vaarallisten aineiden työpaikalla aiheuttamista riskeistä ja edistää riskien ennaltaehkäisyn kulttuuria.

Kampanjan tavoitteet

 • Lisätä tietoisuutta vaarallisten aineiden aiheuttamien riskien ehkäisemisen tärkeydestä ja oikaista yleisiä väärinkäsityksiä.
 • Edistää riskinarviointia antamalla tietoa käytännöllisistä työkaluista ja luomalla tilaisuuksia jakaa hyviä käytäntöjä erityisesti seuraavista aiheista:
  • vaarallisten aineiden poistaminen tai niiden korvaaminen työpaikoilla
  • ehkäisevien toimien tärkeysjärjestys (lainsäädännössä määritetyn tärkeysjärjestyksen noudattaminen siten, että aina valitaan tehokkaimmat toimet).
 • Lisätä tietoisuutta riskeistä, joita työperäinen altistuminen karsinogeeneille aiheuttaa, tukemalla hyvien käytäntöjen vaihtamista. EU-OSHA on allekirjoittanut sopimuksen ja sitoutunut EU:n syöpää aiheuttavia aineita koskevaan etenemissuunnitelmaan.
 • Ottaa kohteeksi työntekijäryhmät , joilla on erityisiä tarpeita ja joihin kohdistuvat suuremmat riskit , tarjoamalla räätälöityjä tietoja ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Riskit saattavat olla suurempia, koska nämä työntekijät ovat kokemattomia, tietämättömiä tai fyysisesti haavoittuvammassa asemassa, koska he vaihtavat työpaikkaa usein tai työskentelevät aloilla, joilla tietoisuus aiheesta on vähäistä, tai koska he ovat fysiologisesti herkempiä tai eri tavalla herkkiä (esimerkiksi nuoret harjoittelijat tai miesten ja naisten väliset erot).
 • Lisätä tietoa lainsäädännöllisestä kehyksestä , joka on jo olemassa työntekijöiden suojelemista varten, sekä korostaa toimintalinojen kehitystä.

Kampanjan taustaa

Vaikka työntekijöiden suojelemiseksi vaarallisilta aineilta on olemassa monia säädöksiä, vaaralliset aineet aiheuttavat edelleen merkittäviä terveyden ja turvallisuuden riskejä työpaikoilla. Suuret ihmismäärät Euroopan unionissa altistuvat työpaikoillaan vaarallisille aineille. Koska vaarat ovat usein myös näkymättömiä tai niitä ei kunnolla ymmärretä – ne saattavat aiheutua höyryistä tai pölystä tai altistuminen voi tapahtua vahingossa – niitä ei välttämättä käsitellä asianmukaisesti. Usein toimiin ei ryhdytä ennen kuin on liian myöhäistä.

Johto ja työntekijät voivat yhteistyössä luoda vahvan riskejä ehkäisevän kulttuurin, jossa vaarallisten aineiden korvaaminen on osa ennaltaehkäisyn ja suojelun rutiineja. Täydellinen riskinarviointi on prosessin tärkeä vaihe.

Kampanjatapahtumat

Joitakin kampanjan tärkeitä päivämääriä ovat seuraavat:

 • EU:n kumppanuuskokous: maaliskuu 2018
 • Kampanjan käynnistäminen ja Hyvän käytännön palkinnot -kilpailun käynnistäminen: huhtikuu 2018
 • Euroopan työsuojeluviikko: lokakuu 2018
 • Terveellinen työ -elokuvapalkinto: marraskuu 2018
 • Hyvien käytäntöjen jakamista koskeva tapahtuma: vuoden 2019 toinen neljännes
 • Euroopan työsuojeluviikko: lokakuu 2019
 • Terveellinen työ -elokuvapalkinto: marraskuu 2019
 • Terveellinen työ -huippukokous ja Hyvän käytännön palkintojen jakotilaisuus: marraskuu 2019

Kuka voi osallistua? Mitä sinä voit tehdä?

Kuka tahansa työsuojelusta kiinnostunut on tervetullut osallistumaan. Kannustamme etenkin seuraavia ryhmiä antamaan äänensä kuuluviin kampanjassa:

 • EU-OSHAn koordinointikeskukset ja niiden verkostot
 • työmarkkinaosapuolet (EU:n tasolla ja kansallisella tasolla)
 • toimialakohtaiset työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun neuvottelukomiteat
 • päätöksentekijät (EU:n ja jäsenvaltioiden)
 • suuryritykset, ammattialajärjestöt ja pk-yritysten järjestöt
 • Euroopan unionin toimielimet ja niiden verkostot (Yritys-Eurooppa-verkosto)
 • kansalaisjärjestöt Euroopassa
 • työsuojelun ammattilaiset ja heidän järjestönsä
 • työsuojelun tutkimusyhteisö
 • työsuojeluviranomaiset ja niiden järjestöt
 • tiedotusvälineet.

Voit osallistua monin eri tavoin. Sinä tai organisaatiosi voitte esimerkiksi

 • lisätä tietoisuutta levittämällä kampanja-aineistoa
 • järjestää tapahtumia ja toimintaa
 • käyttää käytännöllisiä työkaluja ja edistää niiden käyttöä
 • ryhtyä kampanjan viralliseksi yhteistyökumppaniksi
 • tutustua kampanjan verkkosivustoon ja seurata kampanjan aihetunnistetta #EUhealthyworkplaces sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter ja LinkedIn).

Käytännön apuvälineitä

Kampanjaan liittyvällä verkkosivustolla osoitteessa www.healthy-workplaces.eu on laaja valikoima resursseja, mukaan lukien

 • kattava kampanjaopas
 • tiedotteita ensisijaisista aiheista
 • käytännöllinen verkkotyökalu, joka tarjoaa opastusta vaarallisten aineiden hallinnasta työpaikalla
 • tietokanta, joka sisältää tapaustutkimuksia, työkaluja ja muuta hyvään käytäntöön liittyvää materiaalia
 • esityksiä, julisteita, esitteitä ja infografiikkaa, joita voidaan käyttää kampanjan edistämiseen
 • kampanjan työkalupakki kampanjatoiminnan tueksi
 • tietokanta, joka sisältää tietoisuutta lisäävää audiovisuaalista materiaalia ja Napo-hahmon tähdittämiä animaatiovideoita
 • hyödyllisiä linkkejä.