Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62133D

Info -

ευρωπαϊκο πρότυπο

Definition:

πρότυπο το οποίο έχει εκδοθεί από έναν ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης

Context: Info
Context:

Η εφαρμογή του νομικού πλαισίου που επιτρέπει στην Επιτροπή να ζητεί από έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν ευρωπαϊκό πρότυπο ή παραδοτέο ευρωπαϊκής τυποποίησης προοριζόμενο για υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται με πλήρη σεβασμό της κατανομής εξουσιών μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών, όπως καθορίζεται στις Συνθήκες.

Term reference

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, CELEX:32012R1025/EL

Translations

 • Български: европейски стандарт
 • Čeština: evropská norma
 • Dansk: europæisk standard
 • Deutsch: Europäische Norm
 • Ελληνικά: ευρωπαϊκο πρότυπο
 • English: European standard
 • Español: norma europea
 • Eesti: Euroopa standard 
 • Suomi: eurooppalainen standardi
 • Français: norme européenne
 • Hrvatski: europska norma
 • Magyar: európai szabvány
 • Íslenska: Evrópustaðall
 • Italiano: norma europea
 • Lietuvių: Europos standartas
 • Latviešu: Eiropas standarts
 • Malti: standard Ewropew
 • Nederlands: Europese norm
 • Norsk: europeisk standard
 • Polski: norma europejska
 • Português: norma europeia
 • Română: standard european
 • Slovenčina: európska norma
 • Slovenščina: evropski standard
 • Svenska: europeisk standard