Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62129D

Info -

kανονισμός της ΕΕ

Definition:

νομική πράξη γενικής ισχύος, η οποία είναι δεσμευτική ως προς όλα τα μέρη της και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος

Context: Info
Context:

Ο παρών κανονισμός της ΕΕ θεσπίζει εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, την εισαγωγή, την κατοχή και τη χρήση ουσιών ή μειγμάτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παράνομη κατασκευή εκρηκτικών.

Term reference

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 98/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, https://eur-lex.europa.eu/summary/EL-EN/TXT/LEGISSUM:2307_2?from=EL [05.10.2018]

Translations

 • Български: регламент на ЕС
 • Čeština: nařízení EU
 • Dansk: EU-forordning
 • Deutsch: EU-Verordnung
 • Ελληνικά: kανονισμός της ΕΕ
 • English: EU Regulation
 • Español: reglamento europeo
 • Eesti: ELi määrus
 • Suomi: EU:n asetus
 • Français: règlement européen
 • Hrvatski: uredba Europske unije
 • Magyar: európai uniós rendelet
 • Íslenska: Reglugerð ESB
 • Italiano: regolamento dell'UE
 • Lietuvių: ES reglamentas
 • Latviešu: ES regula
 • Malti: Regolament tal-UE
 • Nederlands: EU-verordening
 • Norsk: EU-forordning
 • Polski: rozporządzenie UE
 • Português: regulamento da UE
 • Română: regulament UE
 • Slovenčina: nariadenie EÚ
 • Slovenščina: uredba EU
 • Svenska: EU-förordning