Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62109C

Info -

Ινστιτούτο Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας του Γερμανικού Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης Ατυχημάτων

Translations

 • Български: Институт за безопасност и здраве при работа на германската схема за социално осигуряване при злополука
 • Čeština: Institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rámci německého povinného úrazového pojištění (IFA)
 • Dansk: Det tyske arbejdsmiljøinstitut for den tyske lovpligtige ulykkesforsikring (IFA)
 • Deutsch: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)
 • Ελληνικά: Ινστιτούτο Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας του Γερμανικού Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης Ατυχημάτων
 • English: Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance (IFA)
 • Español: Instituto de Salud y Seguridad en el Trabajo del Seguro Social de Accidentes de Alemania (IFA)
 • Eesti: Saksamaa õnnetusjuhtumikindlustusameti tööohutuse ja töötervishoiu instituut (IFA)
 • Suomi: Saksan tapaturmavakuutuslaitosten liiton työsuojelun tutkimusinstituutti
 • Français: Institut pour la santé et la sécurité au travail de l'assurance sociale allemande contre les accidents
 • Hrvatski: Institut za sigurnost i zdravlje na radu njemačkog osiguranja od nezgode (IFA)
 • Magyar: A Német Törvényes Balesetbiztosítási Egyesület Munkavédelmi Intézete
 • Íslenska: Vinnuverndarstofnun þýsku almannatrygginganna (IFA)
 • Italiano: Istituto di salute e sicurezza sul lavoro della Previdenza sociale in materia di incidenti sul lavoro e malattie professionali (IFA) della Germania
 • Lietuvių: Vokietijos draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbuotojų saugos ir sveikatos institutas
 • Latviešu: Vācijas Sociālās negadījumu apdrošināšanas iestādes Darba drošības un veselības aizsardzības institūts (IFA)
 • Malti: L-Istitut għas-Saħħa u s-Sikurezza Okkupazzjonali tal-Assigurazzjoni Ġermaniża għall-Aċċidenti Soċjali
 • Nederlands: Instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk van de Duitse wettelijke ongevallenverzekering (IFA)
 • Norsk: Institutt for yrkessikkerhet og -helse i tysk sosial ulykkesforsikring (IFA)
 • Polski: Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy niemieckiego ubezpieczenia społecznego od wypadków
 • Português: Instituto da Saúde e Segurança no Trabalho da Associação Alemã de Seguro Social contra Acidentes (IFA)
 • Română: Institutul German pentru Securitate și sănătate în muncă din cadrul organismului german de asigurări sociale în caz de accident (IFA)
 • Slovenčina: Inštitút pre ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci v rámci nemeckého sociálneho úrazového poistenia (IFA)
 • Slovenščina: Inštitut za varnost in zdravje pri delu za nemško socialno nezgodno zavarovanje
 • Svenska: Den tyska lagstadgade olycksfallsförsäkringens arbetsmiljöinstitut (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, IFA)