Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

29281C

Info -

γενικοί χημικοί όροι

Translations

 • Български: Общи химични понятия
 • Čeština: Obecné chemické pojmy
 • Dansk: almindelige kemiske termer
 • Deutsch: Allgemeine chemische Begriffe
 • Ελληνικά: γενικοί χημικοί όροι
 • English: General chemical terms
 • Español: términos químicos generales
 • Eesti: Üldised keemiaalased oskussõnad
 • Suomi: Yleiset kemialliset termit
 • Français: termes chimiques généraux
 • Hrvatski: Opći kemijski pojmovi
 • Magyar: Általános kémiai kifejezések
 • Íslenska: Almennir skilmálar íðefna
 • Italiano: Termini chimici generali
 • Lietuvių: Bendrieji cheminiai terminai
 • Latviešu: Vispārīgi ķīmiskie termini
 • Malti: Termini kimiċi ġenerali
 • Nederlands: Algemene chemische termen
 • Norsk: Generelle kjemiske begrep
 • Polski: Ogólne terminy chemiczne
 • Português: Termos químicos gerais
 • Română: Termeni chimici generali
 • Slovenčina: všeobecné chemické pojmy
 • Slovenščina: Splošni kemični izrazi
 • Svenska: allmänna kemiska begrepp