Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

07121D

Info -

ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ

Translations

 • Български: ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
 • Čeština: GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky
 • Dansk: GD for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV'er
 • Deutsch: GD Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU
 • Ελληνικά: ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ
 • English: DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
 • Español: DG Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes
 • Eesti: siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat "
 • Suomi: Sisämarkkinoiden PO
 • Français: DG Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME
 • Hrvatski: Glavna uprava za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike
 • Magyar: Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság
 • Íslenska: Stjórnarsvið innri markaðarins, iðnaðar, frumkvöðlastarfs og lítilla og meðalstórra fyrirtækja
 • Italiano: DG Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI
 • Lietuvių: Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ GD
 • Latviešu: Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ĢD
 • Malti: DĠ Suq Intern, Industrija, Intraprenditorja u SMEs
 • Nederlands: DG Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf
 • Norsk: DG intern marked, industri, organisasjonskunnskap og SME-er
 • Polski: DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP
 • Português: DG Mercado Interno, Indústria, Empreendedorismo e PME
 • Română: DG Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri
 • Slovenčina: GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
 • Slovenščina: GD za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja
 • Svenska: GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag