Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

06721D

Info -

ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης

Translations

 • Български: ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“
 • Čeština: GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování
 • Dansk: GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion
 • Deutsch: GD Beschäftigung, Soziales und Integration
 • Ελληνικά: ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης
 • English: DG Employment, Social Affairs and Inclusion
 • Español: DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión
 • Eesti: tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat
 • Suomi: Työllisyyden ja sosiaaliasioiden PO
 • Français: DG Emploi, affaires sociales et inclusion
 • Hrvatski: Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje
 • Magyar: A Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága
 • Íslenska: Stjórnarsvið félagsmála og aðlögunar
 • Italiano: DG Occupazione, affari sociali e inclusione
 • Lietuvių: Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD
 • Latviešu: Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ĢD
 • Malti: DĠ Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni
 • Nederlands: DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie
 • Norsk: DG ansettelse, sosial affærer og inkludering
 • Polski: DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
 • Português: DG Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão
 • Română: DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune
 • Slovenčina: GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
 • Slovenščina: GD za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje
 • Svenska: GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering