Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

04001D

Info -

GRF ( διεθνής φορέας για τις εκθέσεις βιωσιμότητας)

Translations

 • Български: Глобална инициатива за отчетност
 • Čeština: Světová zpravodajská iniciativa
 • Dansk: Global Reporting Initiative
 • Deutsch: Global Reporting Initiative
 • Ελληνικά: GRF ( διεθνής φορέας για τις εκθέσεις βιωσιμότητας)
 • English: Global Reporting Initiative
 • Español: iniciativa para la elaboración de informes globales
 • Eesti: Ülemaailmne raporteerimisalgatus
 • Suomi: Global Reporting Initiative –aloite
 • Français: 1. «Global Reporting Initiative»; 2. Initiative mondiale sur les rapports de performance
 • Hrvatski: Globalna inicijativa za izvješćivanje
 • Magyar: Globális beszámolási kezdeményezés
 • Íslenska: Verkefni um alþjóðlegar tilkynningar
 • Italiano: Global Reporting Initiative
 • Lietuvių: Visuotinio atsiskaitomumo iniciatyva
 • Latviešu: Globālā informēšanas iniciatīva
 • Malti: Inizjattiva Globali ta' Rappurtar
 • Nederlands: Global Reporting Initiative
 • Norsk: Global Reporting Initiative
 • Polski: Globalna Inicjatywa Sprawozdawcza
 • Português: Global Reporting Iniciative (Iniciativa que define directrizes para a elaboração de relatórios de sustentabilidade)
 • Română: Iniţiativa Raportării Globale
 • Slovenčina: Globálne výkazníctvo
 • Slovenščina: Globalna pobuda o poročanju
 • Svenska: Global Reporting Initiative