Η αξία της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας και το κοινωνικό κόστος των τραυματισμών και των ασθενειών που συνδέονται με την εργασία

Keywords:

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει αναλυτικά τα αποτελέσματα του δεύτερου μέρους του έργου του EU-OSHA σχετικά με την εκτίμηση του κόστους των τραυματισμών, των ασθενειών και των θανάτων που συνδέονται με την εργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για την εκτίμηση του κόστους η έκθεση ακολουθεί δύο προσεγγίσεις: μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή, η οποία βασίζεται σε επιμέρους στοιχεία κόστους, όπως άμεσα, έμμεσα και άυλα κόστη, καθώς και μια προσέγγιση από την κορυφή προς τη βάση, η οποία βασίζεται σε διεθνή στοιχεία σχετικά με την οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγονται οι τραυματισμοί και οι ασθένειες.

Οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις κόστους επικεντρώνονται σε πέντε χώρες — τη Φινλανδία, τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, την Ιταλία και την Πολωνία — για τις οποίες υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα στοιχεία τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά των διαφορετικών γεωγραφικών, βιομηχανικών και κοινωνικών συστημάτων της Ευρώπης. Στο πλαίσιο της έκθεσης συγκρίνονται τα αποτελέσματα κάθε μοντέλου, εξετάζονται τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες του και διερευνώνται οι επιπτώσεις για τους φορείς χάραξης πολιτικής.

Μεταφόρτωση in: en