Περίληψη - Νέοι κίνδυνοι και τάσεις για την ασφάλεια και την υγεία των γυναικών στον χώρο εργασίας

Το 2009 και το 2010, ο Οργανισμός προέβη σε επικαιροποίηση της προηγούμενης έρευνάς του για τα θέματα φύλου στην εργασία, σύμφωνα με την οποία η ανισότητα εντός και εκτός χώρου εργασίας μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια και στην υγεία των γυναικών κατά την εργασία τους. Στην περίληψη πραγματοποιείται μια ανάλυση σε επίπεδο πολιτικής, η οποία εντάσσεται στην «ανάλυση των ειδικών κινδύνων τους οποίους θέτει, όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια, η μεγαλύτερη ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας». Η εργασία αυτή έχει ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Κινδύνων του EU-OSHA στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Πρόκειται για μια στατιστική ανασκόπηση των τάσεων στην απασχόληση, στις συνθήκες εργασίας, στην έκθεση σε κινδύνους, στα εργατικά ατυχήματα και στα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην εργασία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε επιλεγμένα θέματα, όπως η συνδυασμένη έκθεση, ο επαγγελματικός καρκίνος, η πρόσβαση σε υπηρεσίες αποκατάστασης, οι γυναίκες και η άτυπη εργασία, καθώς και τα «αναδυόμενα» γυναικεία επαγγέλματα, όπως η κατ' οίκον περίθαλψη και οι οικιακές εργασίες. Η έρευνα επικεντρώνεται σε σημαντικούς παράγοντες κινδύνου, όπως το είδος της εργασίας που εκτελούν οι γυναίκες, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες μικρότερης και μεγαλύτερης ηλικίας, η ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών, η βία, η παρενόχληση και η διαρκώς αυξανόμενη πολυμορφία στα ωράρια εργασίας.

Μεταφόρτωση in: de | el | en | fr | mt |