Περίληψη - Πράσινες θέσεις εργασίας και επαγγελματική ασφάλεια και υγεία: Διερεύνηση των προοπτικών των νέων και αναδυόμενων κινδύνων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες έως το 2020

Keywords:

Για να επιτύχει τους περιβαλλοντικούς της στόχους, η ΕΕ πρέπει να μπει σε τροχιά ταχείας ανάπτυξης της πράσινης οικονομίας. Είναι επομένως σημαντικό να προβλεφθούν οι νέοι και αναδυόμενοι κίνδυνοι που προκύπτουν για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) από τις πράσινες θέσεις εργασίας, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι οι θέσεις αυτές ωφελούν το περιβάλλον, χωρίς όμως να βλάπτουν την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. Στη συγκεκριμένη περίληψη παρουσιάζεται μια μελέτη πρόβλεψης στο πλαίσιο της οποίας έχουν αναπτυχθεί πιθανά μελλοντικά σενάρια για την ΕΑΥ στις πράσινες θέσεις εργασίας, βάσει των εξελίξεων στις πράσινες τεχνολογίες, υπό διάφορες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Διατίθεται επίσης η πλήρης έκθεση η οποία περιέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία και τα πορίσματα.

Μεταφόρτωση in: bg | de | el | en | es | fr | hu | it | no | pl | ro | sk | sl |