Περίληψη - Πρόβλεψη των νέων και αναδυόμενων κινδύνων επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας που σχετίζονται με τις ψηφιακές τεχνολογίες έως το 2025

Keywords:

H παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα τελικά αποτελέσματα ενός μείζονος σχεδίου ανάλυσης προοπτικών σχετικά με τις εξελίξεις στις ψηφιακές τεχνολογίες και τις επακόλουθες αλλαγές όσον αφορά τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας.

Ο δυνητικός αντίκτυπος αυτών των αλλαγών στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) έως το 2025 εξετάστηκε με την ανάπτυξη τεσσάρων σεναρίων.

Κάθε σενάριο παρουσιάζει διαφορετικές προκλήσεις και ευκαιρίες για την ΕΑΥ. Η έρευνα θα βοηθήσει τους αναγνώστες να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιοποίηση θα μπορούσε να επηρεάσει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αναπτύξουν στρατηγικές ανθεκτικότερες στις αλλαγές της εργασίας και της ΕΑΥ.

Μεταφόρτωση in: bg | en | es | et | fi | lt | no | pl |