Περίληψη - Ετήσια έκθεση 2018: μια χρονιά συνεργασιών, δεσμεύσεων και εκστρατειών

Keywords:

Η έκθεση περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους ο EU-OSHA πέτυχε τον στόχο του διασφαλίζοντας πιο ασφαλείς και πιο υγιείς χώρους εργασίας στην Ευρώπη το 2018.

Στα σημαντικά ορόσημα συμπεριλαμβάνονται η έναρξη της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών» 2018‑19 και η δημοσίευση των πορισμάτων ορισμένων σημαντικών έργων, όπως το έργο για την ασφάλεια και την υγεία στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και το έργο πρόβλεψης για τους νέους και αναδυόμενους κινδύνων που ενέχει η ψηφιοποίηση.

Κατά τη διάρκεια του έτους, ο EU-OSHA διοργάνωσε εκδηλώσεις και δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, ενίσχυσε τις σχέσεις του με το εκτεταμένο δίκτυο των εταίρων του και δημοσίευσε πληθώρα πληροφοριών και εργαλείων.

Μεταφόρτωση in: en