Προωθήστε τον αντίκτυπο των μελετών διερεύνησης μελλοντικών προοπτικών στην πολιτική

Keywords:

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα πορίσματα ενός έργου το οποίο εξετάζει τους κυριότερους παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτελεσματική μεταφορά των αποτελεσμάτων των μελετών διερεύνησης μελλοντικών προοπτικών στη χάραξη πολιτικής. Στο έργο αυτό, το οποίο υλοποιήθηκε από το Institute for Employment Studies (Ινστιτούτο για τις μελέτες απασχόλησης) και εκπονήθηκε για λογαριασμό του EU-OSHA, συμπεριλήφθηκαν βιβλιογραφική επισκόπηση και συνεντεύξεις ερευνητών και εμπειρογνωμόνων. Επίσης, το έργο περιγράφει τα είδη του αντικτύπου που μπορούν να επιτευχθούν μέσω των μελετών διερεύνησης μελλοντικών προοπτικών και προσδιορίζει τους σημαντικότερους παράγοντες που θα μπορούσαν να συντελέσουν στην επίτευξη αποτελεσμάτων σε επίπεδο πολιτικής.

Μεταφόρτωση in: en