Ευφυή ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία: χρήσεις και προκλήσεις

Keywords:

Παρέχουν βοήθεια; Είναι προορατικά; Όπως με καθετί νέο, είναι σημαντικό να σταθμίζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των νέων συστημάτων παρακολούθησης για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ). Βάσει διεξοδικής μελέτης των ευκαιριών και των προκλήσεων, η παρούσα ανασκόπηση της έρευνας προτείνει έναν λειτουργικό ορισμό που διακρίνει μεταξύ προορατικής και αντιδραστικής παρακολούθησης της ΕΑΥ.

Το έγγραφο παρέχει στοιχεία σχετικά με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά που χρήζουν περαιτέρω εξέλιξης. Παρέχει επίσης στοιχεία για την πολιτική, την έρευνα και τις επιχειρήσεις, και υπογραμμίζει τη σημασία της συμμετοχής των εργαζομένων και του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού.

Μεταφόρτωση in: en