Ασφάλεια και υγεία στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στην ΕΕ: Τελική έκθεση του τριετούς έργου SESAME

Keywords:

Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται τα πορίσματα της τελικής ανάλυσης του έργου SESAME, ενός τριετούς έργου που ερευνά την κατάσταση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ) στην Ευρώπη. Ο κύριος στόχος της ανάλυσης είναι να διαπιστώσει «τι είναι αποτελεσματικό, για ποιους και σε ποια πλαίσια».

Μια από τις βασικές συστάσεις που προέκυψαν από την εν λόγω μελέτη είναι η ανάγκη ενίσχυσης και διατήρησης των δημόσιων συστημάτων ρύθμισης και εποπτείας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι αναλύσεις επισημαίνουν επίσης τη σημασία της συμμετοχής των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των οργανώσεων εργοδοτών στην ανάπτυξη πολιτικών που μπορούν να προσεγγίσουν τις ΠΜΜΕ, στην καλύτερη ενσωμάτωση της ΕΑΥ σε ειδικά για κάθε κλάδο εκπαιδευτικά συστήματα και στην παροχή βιώσιμων, εύκολα εφαρμόσιμων και προσαρμόσιμων λύσεων στις ΠΜΜΕ.

Μεταφόρτωση in: en