Βιολογικοί παράγοντες και πρόληψη των ασθενειών που συνδέονται με την εργασία: επισκόπηση

Keywords:

Η παρούσα έκθεση είναι το τελικό αποτέλεσμα ενός σημαντικού έργου που ανατέθηκε στον EU-OSHA και αφορούσε την αντιμετώπιση της έκθεσης σε βιολογικούς παράγοντες στον χώρο εργασίας και των συναφών επιπτώσεων στην υγεία. Η μελέτη περιλάμβανε επισκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας, συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες, συνεδρίες της ομάδας εστίασης και εργαστήριο των ενδιαφερομένων μερών. Η έκθεση παρουσιάζει ενοποιημένη σύνοψη των συνολικών αποτελεσμάτων του έργου με βάση τα σημαντικά θέματα που προσδιορίστηκαν κατά τη διάρκεια της εξέτασης, όπως είναι οι τομείς που προκαλούν ανησυχία, οι ευάλωτες ομάδες, οι αναδυόμενοι κίνδυνοι και τα συστήματα παρακολούθησης που λειτουργούν στις ευρωπαϊκές χώρες.

Επί του παρόντος, δεν υφίσταται καμία συστηματική προσέγγιση για την πρόληψη της έκθεσης σε βιολογικούς παράγοντες στον χώρο εργασίας και την αναγνώριση των συναφών προβλημάτων υγείας. Αναλύοντας τις υπάρχουσες γνώσεις σχετικά με τους εν λόγω παράγοντες κινδύνου, εντοπίζοντας τις ελλείψεις στοιχείων και προτείνοντας μελλοντικές πολιτικές επιλογές, η έκθεση επιδιώκει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το ζήτημα και να παράσχει αξιόπιστη ενημέρωση που θα μπορεί να υποστηρίξει τις προσπάθειες για τη θέσπιση αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης.

Μεταφόρτωση in: en